نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 ددانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناخت انگیزه‌های والدین از همرسانی فرزندپروری در اینستاگرام و میزان حساسیت آن‌ها نسبت به انواع مصادیق نقض حریم خصوصی کودکان انجام‌شده است. انواع همرسانی فرزندپروی، مسائل مربوط به حریم خصوصی کودکان، حریم خصوصی در جامعۀ شبکه‌ای، امنیت کودکان در فضای آنلاین، کارکردهای مشاوره‌ای و حمایتی همرسانی فرزندپروری، انگیزه‌های اقتصادی، مباشرت حریم خصوصی، نظریۀ محاسبۀ حریم خصوصی و شکل‌گیری هراس اخلاقی مبانی نظری این تحقیق را شکل داده است. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، دیدگاه 267 نفر از والدین ایرانی ساکن ایران (مادر یا پدر) به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامۀ الکترونیک مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق نتایج برقراری ارتباط با دوستان و آشنایان، ایجاد آلبوم خاطرات کودک در اینستاگرام و به اشتراک‌گذاری احساسات خوشایند ناشی از کارهای جذاب کودک مهم‌ترین انگیزه‌های والدین برای همرسانی فرزندپروری است. همچنین طبق مدل تحقیق و تحلیل بار عاملی برآوردشده مصادیق نقض حریم خصوصی به دو دستۀ بسیارحساس و عادی تقسیم شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد میان تحصیلات و میزان حساسیت نسبت به‌تمامی مصادیق نقض حریم خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد و افراد با تحصیلات بالاتر حساسیت بیشتری نسبت به مصادیق نقض حریم خصوصی کودک دارند. علاوه بر این افرادی که به خطرات همرسانی فرزندپروری فکر کرده‌اند نسبت به مصادیق نقض حریم خصوصی کودک توجه بیشتری نشان می‌دهند..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sharenting on Instagram and Children's Privacy Gatekeeping

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohamad Mahdizadeh Taleshi 1
  • Fatemeh Zendehboodi 2

1 Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

2 Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This study aims to identify parents’ motivations to do sharenting on Instagram. Also, it studies the way that parents feel responsible about the different examples of children’s privacy violations on this social media site. Different types of sharenting, children’s privacy, privacy in the networked society, children’s online security, social benefits of sharenting, economic motivations, privacy stewardship, privacy calculus theory, and the emergence of moral phobia have been explored. 267 parents (mother/father) have been interviewed by an online questionnaire through convenient and snowball sampling. “Connection to family and friends”, “making online albums” and “sharing the pleasant feelings due to children’s attractive activities with the others” are the most important motivations of parents to sharent. Also based on the model of the study and factor analysis, the examples of privacy violations have been divided into “very sensitive” and “common” types. The findings show that there is a direct correlation between the parent's education and the way they react to privacy violation examples. In other words, the more they are educated, the more they care about their children’s privacy. Furthermore, the parents who have given a thought to probable risks of sharenting are much more sensitive to the examples of privacy violations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Sharenting"
  • "Children’s Privacy"
  • "Privacy Calculus"
  • "Children’s Privacy Stewardship"
  • "Privacy Gatekeeping"
ارشدی، علی‌یار (1384). شرح حقوق مدنی ایران، حقوق اشخاص، ص ۲۲۹، تهران، انتشارات سایه روشن، چاپ اول.
انصاری، باقر (1386). حقوق ارتباط جمعی. تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
انصاری، باقر (1393). حقوق حریم خصوصی. تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.
باریکلو، علیرضا (1378). حقوق مدنی ۱، اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان. تهران: انتشارات مجد، چاپ اول.
بهادری، جلال (1396). کشف جرم در حریم خصوصی. تهران: انتشارات مجد.
بیرن، پیرس و مسراشمیت، جیمز. دبلیو (1392). جرم­شناسی با رویکردی جامعه­شناسی. ترجمۀ سید محسن زهری بیگلی. تهران: انتشارات جامعه­شناسان.
پیرمرادی، سمانه (1399). بررسی فقهی و حقوقی نمایش کودکان در فضای مجازی. دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکدۀ حقوق و الهیات. پایان­ نامۀ کارشناسی ارشد. راهنما: سیده فاطمه طباطبائی، مشاور: عبدالرضا محمدحسین­زاده.
صفائی، سیدحسین و قاسم‌زاده، سیدمرتضی (1382). حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص ۲۰۴، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم.
 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 23 آبان 1399.
لافی، دن (1396). موضوعات کلیدی در نظریۀ رسانه­ ها. ترجمۀ یونس نوربخش، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
لئونارد، مادلین (1395). جامعه ­شناسی کودکان. ترجمۀ منصور حقیقتیان و علی سیف­ زاده. تهران: انتشارات جامعه­ شناسان.
مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی (1385). بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، ج ۷، ص ۲۷۰، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول.
مهدی­زاده، سیدمحمد (1393). نظریه­های رسانه: اندیشه­های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری.
میرهاشمی، آزاده­ سادات (1398). چگونگی بهره ­گیری والدین از کودکان خود در تبلیغات اینستاگرامی. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد.
ون­دایک، جان (1383). سیاست‌گذاری در جامعۀ شبکه­ای. ترجمۀ پیروز ایزدی. تهران: رسانه، شمارۀ 58.
Archer, Catherine & Kao, Kai-Ti. (2018). Mother, baby and Facebook makes three: does social media provide social support for new mothers?. Media International Australia. 168. 1329878X1878301. 10.1177/1329878X18783016.
Autenrieth, Ulla (2018). Family photography in a networked age Anti-sharenting as a reaction to risk assessment and behavior adaption. In book: Digital Parenting: The Challenges for Families in the Digital Age (pp.219-231) Publisher: Nordicom.
Barth, Susanne & De Jong, Menno. (2017). The Privacy Paradox – Investigating Discrepancies between Expressed Privacy Concerns and Actual Online Behavior – A Systematic Literature Review. Telematics and Informatics. 34. 10.1016/j.tele.2017.04.013.
Blum-Ross & Livingstone (2017) “Sharenting,” parent blogging, and the boundaries of the digital self. Popular Communication, 15:2, 125, DOI: 10.1080/15405702.2016.1223300.
Chalken, Charlotte & Anderson, Heather (2017). “Mothering on Facebook: Exploring the Privacy/Oppenness Paradox”. Social Media+Society, DOI: 10.1177/2056305117707187.
Convention On The Rights Of The Child, 1989, Article 16.
Culnan, Mary & Armstrong, Pamela. (1998). Information Privacy Concerns, Procedural Fairness and Impersonal Trust: An Empirical Investigation. Organization Science. 10. 10.1287/orsc.10.1.104.
Gideon, Lior. (2012). Handbook of Survey Methodology for the Social Sciences.
Keith, Mark & Thompson, Samuel & Hale, Joanne & Lowry, Paul & Greer, Chapman. (2013). Information disclosure on mobile devices: Re-examining privacy calculus with actual user behavior. International Journal of Human-Computer Studies. 71. 1163–1173. 10.1016/j.ijhcs.2013.08.016.
Kopecký, Kamil & René, Szotkowski & Díaz, Inmaculada & Romero-Rodríguez, José-María. (2020). The phenomenon of sharenting and its risks in the online environment. Experiences from Czech Republic and Spain. Children and Youth Services Review. 110. 10.1016/j.childyouth.2020.104812.
Kumar, Priya & Schoenebeck, Sarita. (2015). The Modern Day Baby Book. 1302-1312. 10.1145/2675133.2675149.
Leckart, Steven. (2012, May 12). The Facebook-free baby. The Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304451104577392041180138910Google Scholar
Marseli, Muge et al. (2016). Parents’ Shares on Social Networking Sites About their Children: Sharenting. The Anthropologist. 24. 10.1080/09720073.2016.11892031.
Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
Parenting. (2021). In Cambridge Dictionary. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/parenting
Ranzini, Giulia & Newlands, Gemma & Lutz, Christoph. (2020). Sharenting, Peer Influence, and Privacy Concerns: A Study on the Instagram-Sharing Behaviors of Parents in the United Kingdom. Social Media + Society. 6. 1-13. 10.1177/2056305120978376.
Sharing. (2021). In Merriam-webster.com. https://www.merriam-webster.com/dictionary/sharing
Steinberg, Stacey (2017). Sharenting: Children's Privacy in the Age of Social
Media. Emory Law Journal, Uf Law Faculty Publications.
Steven Holiday, Mary S. Norman & Rebecca L. Densley (2020): Sharenting and the extended self: self-representation in parents’ Instagram presentations of their children, Popular Communication, DOI: 10.1080/15405702.2020.1744610
Stoop, Ineke & Harrison, Eric. (2012). Classification of Surveys. 10.1007/978-1-4614-3876-2_2 In book: Handbook of Survey Methodology for the Social Sciences (pp.7-21)
Tait, Amelia (2016). Why YouTube mums are taking their kids offline. https://www.newstatesman.com/culture/observations/2016/04/why-youtube-mums-are-taking-their-kids-offline.
Universal Human Rights Convention, Article 16.
Vallor, Shannon, (2016). “Social Networking and Ethics”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL= https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/ethics-social-networking/.
Van Dijck, José. (2014). Datafication, Dataism and Dataveillance: Big Data Between Scientific Paradigm and Ideology. Surveillance & Society. 12. 197-208. 10.24908/ss.v12i2.4776.
Verswijvel, Karen & Walrave, Michel & Hardies, Kris & Heirman, Wannes. (2019). Sharenting, is it a good or a bad thing? Understanding how adolescents think and feel about sharenting on social network sites. Children and Youth Services Review. 104. 104401. 10.1016/j.childyouth.2019.104401.
Wayne, Teddy (2016). The Right to Privacy for Children Online. https://www.nytimes.com/2016/04/17/fashion/celebrity-children-online-privacy.html