نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین شبکه‌های اجتماعی نوین در جامعه ایرانی محسوب می‌شود که کاربران بسیاری آن را دنبال می‌کنند. وجود صفحات مختلف و متعدد در شبکه اجتماعی اینستاگرام نشان‌دهنده آن است که کاربران ایرانی با اهداف و مقاصد متفاوتی به ایجاد و پیگیری این صفحات می‌پردازند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ جامعه‌شناختی شبکه اجتماعی اینستاگرام، ضمن نقادی پژوهش‌های پیشین، درصدد تحلیل محتوای صفحات کاربران ایرانی و دسته‌بندی آن‌ها بر اساس نوع کارکرد جمعی بر آمده است. نتایج نشان می‌دهد که این صفحات انبوه را می‌توان ذیل شش کارکرد جمعی دسته‌بندی کرد: خبری، آموزشی، بازاریابی، خدماتی، بلاگرها، و پیج‌های زرد. بدین-ترتیب، حوزه فعالیت شبکه اجتماعی اینستاگرام فراتر از ارتباط ساده اجتماعی است چراکه شبکه‌های اجتماعی جدید نظیر اینستاگرام با قابلیتی‌های متفاوتی که دارند بسیاری از حوزه‌های فردی و اجتماعی را تحت پوشش قرار می‌دهد و می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای متفاوت افراد در زمینه کسب‌وکار اقتصادی، دریافت اطلاعات‌، سرگرمی، آموزش‌، ارائه خدمات و غیره باشد. شبکه اجتماعی اینستاگرام همچنین موجب تقویت فرهنگ مشارکتی می‌گردد. چراکه کاربران و کنشگران در این شبکه در ایجاد و گردش محتوا جدید به طور فعالانه مشارکت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social networks and their collective functions: Case study Instagram

نویسندگان [English]

  • Jamal Mohammadi 1
  • parniya razipor 2

1 Associate professor of sociology at University of Kurdistan

2 Ph.D. Student in Communication Sciences, Department of Communication Sciences, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University; Tehran, Iran.

چکیده [English]

The social network Instagram with too many audiences in Iran is followed by different strata of users. Different pages with diverse functions in this network show that users follow this social network with different purposes and intentions. This paper is an attempt to have a sociological study on this social network and to do so, it will review the field of literature critically. Then, it attempts to do a qualitative content analysis of different pages of Iranian users to categorize them according to their collective functions. The findings show that Iranian users’ pages on Instagram can be categorized into six categories based on their collective functions: News, education, marketing, services, bloggers, and yellow pages. It is concluded that Instagram’s field of activity can’t be limited merely to creating social communication but has some extraordinary potential in determining social and interpersonal relations and problems. This social network can meet the different needs of people in the field of business, information, entertainment, education, services, etc. Instagram also strengthens a participatory culture, because users are actively involved in creating and circulating new content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • content analysis
  • users
  • social page
  • collective function
 اردکانی‌فرد، زهرا و رضوی‌زاده، ندا. (1399). «الگوهای خودبازنمایی سلبریتی‌های ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام». فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. سال ششم، شماره 22، صص 240-217.
 اشرف نظری، علی؛ قلی پور، مجتبی. (1397). «رسانه‌های جدید اجتماعی و نقش آن‌ها در بازنمایی جمعی: تحلیل واقع‌بینانه انقلاب مصر». فصلنامه مطالعات رسانههای نوین. سال چهارم. شماره 14.
 باستانی، سوسن؛ خانیکی، هادی، ارکان زاده یزدی، سعید. (1397). «مردم رسانه‌های جریان اصلی و مصرف رسانه‌های نوین پیمایش مصرف، اعتماد، رضایت و مشارکت رسانه‌ای شهروندان تهران». فصلنامه مطالعات رسانههای نوین. سال چهارم. شماره 14، صص 33-1.
 بشیریه، حسین. (1380). تاریخ اندیشه‌های در قرن بیستم. تهران: نشر نی.
بودریار، ژان. (1390). جامعه مصرفی. ‌‌‌‌ترجمه: پیروز‌ایزدی، تهران: نشر ثالث.
حسینی پاکدهی، علیرضا؛ حاج محمدی، مریم. (1390). «نوجوانان و تلفن همراه»، فصلنامه علوم اجتماعی. شماره، صص 281-244.
حسنی، حسین. (1398). رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام زندگی روزمره و فرهنگ دیداری. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات.
ریتزر، جورج. (1374). نظریه جامعه‌شناسی معاصر. ‌‌‌‌ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
ساروخانی، باقر. (1390). جامعه‌شناسی ارتباطات. چاپ 25، تهران: انتشارات اطلاعات.
سیروس­نژاد، فاطمه؛ ضابط، شادی و فتوره­چی، محمد مهدی. (1400). خودنگاری خانواده‌های قربانیان قصور پزشکی در اینستاگرام. فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. دوره 17 شماره 63.
شفیع‌زاده، نیما. (1397). نکات زیرپوستی درباره توئیتر،‌ اینستاگرام و لینکدین. تهران: انتشارات ویهان.
عاملی، رضا. (1388). شبکه‌های علمی مجازی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
فرقانی، محمدمهدی؛ مهاجری، ربابه. (1397). «رابطه بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی و تغییر در سبک زندگی جوانان». فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. سال چهارم. شماره 13.، صص 292-259.
فرزین، علیرضا؛ خانیکی، هادی، فرقانی، محمدمهدی. (1400). عکاسی خبری در بستر شبکه­های اجتماعی: نظریه ارزش نمایشی بنیامین و ریزوماتیک دلوز. فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. دوره 17 شماره 62. صص 11-25
کریستین، فوکس. (1400). رسانه­های اجتماعی: خوانش انتقادی، ترجمه حسین بصیریان جهرمی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، چاپ دوم.
کاستلز، مانوئل. (1389). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه: افشین خاکباز واحد علیقلیان، تهران: طرح نو.
کیوی، ریمون؛ کامینهود، کولساوان. (1378). روش تحقیق در علوم رفتاری. ترجمه: عبدالحسین نیک گهر، تهران: توتیا.
مقیمی، مریم؛ خانیکی، هادی و سلطانی، علی‌اصغر. (1399). «تحلیل گفتمان انتقادی ابعاد سه‌گانه نفرت‌پراکنی زنان علیه زنان در اینستاگرام». فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. سال ششم، شماره 22، صص 97-71.
مهدی­زاده، محمد. (1391). نظریه­های رسانه: اندیشه­های رایج و دیدگاه‌های انتقـادی، تهران: انتشارات همشهری
نعمتی انارکی، داوود. (1380). نقش رسانه‌های گروهی در اطلاع‌رسانی، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال هشتم، شماره 27.
Askeroğlu, E. D. (2017). A Study on the Effects of Digital Life and Instagram Celebrities on Life Styles of Youth as a Popular Cultural Element. In International Conference on Marketing and Business Development Journal (Vol. 1, No. 1, pp. 214-220). The Bucharest University of Economic Studies.
Akram, W., & Kumar, R. (2017). A study on positive and negative effects of social media on society. International Journal of Computer Sciences and Engineering5(10), 351-354.
Bakhshi, S., Shamma, D. A., & Gilbert, E. (2014, April). Faces engage us: Photos with faces attract more likes and comments on instagram. In Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems (pp. 965-974).
Karimkhani, Chante, Jessica Connett, Lindsay Boyers, Tyler Quest, and Robert P. Dellavalle. "Dermatology on instagram." Dermatology online journal 20, no. 7 (2014).
Jiang, S., & Ngien, A. (2020). The effects of instagram use, social comparison, and self-esteem on social anxiety: A survey study in Singapore. Social Media+ Society6(2), 2056305120912488.
Salomon, D. (2013). Moving on from Facebook: Using Instagram to connect with undergraduates and engage in teaching and learning. College & Research Libraries News74(8), 408-412.