نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

3 گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

در این پژوهش کیفی با مطالعه صفحات ماشین باز در اینستاگرام براساس رویکرد اجرای هویت باتلر، نه تنها روش اجرای هویت جنسیتی زن یا سوژه زن مشخص شد بلکه تلاش شد تا گفتمان شکل دهنده چنین اجرای نیز مورد بررسی و استدلال قرار گیرد. یافته‌ها بر اساس معانی ذهنی مشارکت‌کنندگان نشان داد که زنان با رفتارهای بدنِ جنسی خود به وجودِ خود عینیت می‎دهند. آنان بدن خود را به صورت کالا درک می‌کنند که می‌توانند در قالب این کالا خود را توسعه دهند و هویت زنانه خود را شکل دهند. بنابراین اجراهای جنسیتی اغلب در قالب نمایش بدن و اجراهای جنسی رخ می‌دهد. چنین درکی از جنسیت زن و اجراهای مبتنی بر آن محور اصلی گفتمان سرمایه‌داری جنسی است. گفتمان جدید اقتصادی که مبتنی بر تقاطع جنس و اقتصاد است. تقاطعی یا محور مختصاتی که در آن محور اقتصاد و بدنِ جنسی به یکدیگر می‌رسند و با هم آمیخته می‌شوند. حلقه ارتباط در این تقاطع بدنِ جنسی زن است. از همین رو ویژگی‌های جنسی زن تبدیل به مهم‌ترین ویژگی‌ جنسیتی او می‌شود. یعنی جنسیت بیشتر شامل جنس و بازتولید آن می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender Display among Instagram Users: Performative Gender Approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Golabi 1
  • Mohammad Abbaszadeh 2
  • Tavakkol Aghayari Hir 3
  • Sajjad Mesgarzadeh 3

1 Academic member- Department of Social Science

2 University of Tabriz

3 Department of Social Science

چکیده [English]

In this qualitative study, by studying the car fans pages on Instagram based on the Butler Performative identity approach, not only the way of performance the gender identity of the woman or the female subject was determined, but also an attempt was made to examine and argue the discourse shaping such performance. Findings based on participants' perceptions showed that women objectify their existence through their sexual body behaviors. They perceive their body as a commodity in which they can develop themselves and shape their feminine identity. Thus, gender performances often take the form of body shows and sexual performances. Such an understanding of female gender and the performances is the main axis of the discourse of libidinal economy. A new economic discourse based on the intersection of gender and economics. An intersection in which the axis of the economy and the sexual body intertwine. The female sexual body is the link in this intersection. Therefore, a woman's sexual characteristics become her most important gender characteristics. That is, gender is more about sex and its reproduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performative gender
  • The intersection of sex and economics
  • Libidinal economy
  • The sexual body