نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در این پژوهش کیفی با مطالعه صفحات ماشین باز در اینستاگرام براساس رویکرد اجرای هویت باتلر، نه تنها روش اجرای هویت جنسیتی زن یا سوژه زن مشخص شد بلکه تلاش شد تا گفتمان شکل دهنده چنین اجرای نیز مورد بررسی و استدلال قرار گیرد. یافته‌ها بر اساس معانی ذهنی مشارکت‌کنندگان نشان داد که زنان با رفتارهای بدنِ جنسی خود به وجودِ خود عینیت می‎دهند. آنان بدن خود را به صورت کالا درک می‌کنند که می‌توانند در قالب این کالا خود را توسعه دهند و هویت زنانه خود را شکل دهند. بنابراین اجراهای جنسیتی اغلب در قالب نمایش بدن و اجراهای جنسی رخ می‌دهد. چنین درکی از جنسیت زن و اجراهای مبتنی بر آن محور اصلی گفتمان سرمایه‌داری جنسی است. گفتمان جدید اقتصادی که مبتنی بر تقاطع جنس و اقتصاد است. تقاطعی یا محور مختصاتی که در آن محور اقتصاد و بدنِ جنسی به یکدیگر می‌رسند و با هم آمیخته می‌شوند. حلقه ارتباط در این تقاطع بدنِ جنسی زن است. از همین رو ویژگی‌های جنسی زن تبدیل به مهم‌ترین ویژگی‌ جنسیتی او می‌شود. یعنی جنسیت بیشتر شامل جنس و بازتولید آن می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender Display among Instagram Users: Performative Gender Approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Golabi 1
  • Mohammad Abbaszadeh 2
  • Tavakkol Aghayari Hir 1
  • Sajjad Mesgarzadeh 3

1 Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Professor, Department of Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 Ph.D student in Economic Sociology and Development, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

n this qualitative study, by studying the car fans' pages on Instagram based on the Butler Performative identity approach, not only the way of performing the gender identity of the woman or the female subject was determined, but also an attempt was made to examine and argue the discourse shaping such performance. Findings based on participants' perceptions showed that women objectify their existence through their sexual body behaviors. They perceive their body as a commodity in which they can develop themselves and shape their feminine identity. Thus, gender performances often take the form of body shows and sexual performances. Such an understanding of the female gender and the performances is the main axis of the discourse of libidinal economy. A new economic discourse that is based on the intersection of gender and economics. An intersection in which the axis of the economy and the sexual body intertwine. The female sexual body is the link in this intersection. Therefore, a woman's sexual characteristics become her most important gender characteristics. That is, gender is more about sex and its reproduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Performative Gender
  • The Intersection of Sex And Economics
  • Libidinal Economy
  • The Sexual Body
اﮐﺒﺮزاده ﺟﻬﺮﻣﯽ، ﺳﯿﺪﺟﻤﺎل الدﯾﻦ؛ رﺿﻮی‌زاده، ﺳﯿﺪﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺷﯿﺨﯽ. (1398). «ﻧﻘﺶ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪن زﻧﺎن؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: زﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﮏ و ﺑﯿﺴﺖ ﺗﻬﺮان». ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ، ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره 20، ﺻﻔﺤﺎت 79-37.
ذکائی، محمد سعید؛ کرمی، محمد تقی و شیما فرزاد منش. (1399). «بازنمایی زندگی روزمره خانوادگی زنان ایرانی در اینستاگرام». فصلنامه ‌‌مطالعات ‌رسانه‌های‌ نوین، سال ششم، شمارة 32، 59-1.
راودراد، اعظم؛ شمسی، میترا. (1400). «زندگی و زمانه زنان ایرانی در اینستاگرام: تحلیل ایدئولوژیک عکس‌های زنان در شبکه اجتماعی اینستاگرام». فصلنامه ‌‌مطالعات ‌رسانه‌های ‌نوین، سال هفتم، شمارة 62، تابستان، 131-170.
ﻗﺎﺳﻤﯽ، وﺣﯿﺪ؛ ﻋﺪﻟﯽ ﭘﻮر، ﺻﻤﺪ و ﺑﺮﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺪری. (1395). «ﺗﺒﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ فیس‌بوک ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن». رﺳﺎﻧﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﺳﺎل ﺷﺸﻢ. ﺷﻤﺎره دوم، 100-77.
کیانی، مژده. (1398). «ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻠﮕﺮام». ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رسانه‌های ﻧﻮﯾﻦ، ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره 20، 176-149
Alase, A. O. (2016). The impact of the Sarbanes-Oxley Act (SOX) on small-sized publicly traded companies and their communities (Unpublished doctoral dissertation), Northeastern University.
Alase, A. O. (2017). The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach, International Journal of Education & Literacy Studies, Vol. 5 No. 2, 10-19
Bennett, D. (2009). Libidinal economy, prostitution and consumer Culture, Textual Practice, 24:1, Taylor & Francis, 92-121
Butler, J. (1988). Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory, Theatre Journal, Vol. 40, No. 4, 519-531.
Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London and New York: Routledge.
Butler, J. (1991). Imitation and gender insubordination. In: Fuss, D. (ed.) Inside/Out: Lesbian Theories, Gay Theories. London: Routledge, 13–31.
Butler, J. (1993). Bodies That Matter: On The Discursive Limits of Sex. London and New York: Routledge.
Butler, J. (1997). The Psychic Life of Power: Theories in Subjection. Stanford, CA: Stanford University Press.
Cover, R. (2012). Performing and undoing identity online: Social networking, identity theories and the incompatibility of online profiles and friendship regimes, The International Journal of Research into New Media Technologies Vol.18, No.2, 177-193.
Czaplicki, L., Kostygina, G., Kim, Y., Perks, S. N., Szczypka, G., Emery, S. L., Vallone, D., Hair, E. C. (2019). Characterizing JUUL-related posts on Instagram, Tobacco Control; 0:1–6
Dixon, L. T. (2019). Quantifying the feminine self(i.e.): Gender display and social media feedback in young women’s Instagram selfies, New media & society, 1 –21.
Feltman, C. E. (2018). Instagram use and self-objectification: The roles of internalization, comparison, appearance commentary, and feminism, Doctoral Dissertations, University of Tennessee
Fredrickson, B. L., & Roberts, T. (1997). Objectification theory: Toward understanding women's lived experiences and mental health risks. Psychology of Women Quarterly, 21, 173-206.
Freeman, S. (2018). Utilizing Multi-Grounded Theory in a Dissertation: Reflections and Insights, The Qualitative Report 2018, 23, 1160-1175
Hays, D. G., Wood, C., Dahl, H., Kirk-Jenkins, A. (2016). Methodological Rigor in Journal of Counseling & Development Qualitative Research Articles: A 15-Year Review, Journal of Counseling & Development, 94: 172-183
Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research. Los Angeles, CA: SAGE
Vida, H. D., Asmoro, W., and Noviani, R. (2019). Instagram as the “Identity Workshop” for Female Travelers, publishing services provided by Knowledge E, The 10th IGSSCI, 124-135