نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملایر

2 گروه روانشناسی دانشگاه ملایر

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، سبک های دلبستگی و خودشناسی در دانشجویان دختر و پسر است. پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه ملایر در سال تحصیلی 1396 و نمونه آن شامل 207 نفر (دختر = 111، پسر= 96) بود که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از مقیاس های دلبستگی هازن و شیور (1987)، خودشناسی قربانی و واتسون (2008) و میزان ساعاتی که آزمودنی در شبانه روز صرف استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی از جمله تلگرام، اینستاگرام، واتس اپ، ایمو، لاین، فیس بوک می کند، استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. محل زندگی به صورت متغیر هم پراش کنترل شد. نتایج نشان داد بین دختران و پسران در متغیر خودشناسی، سبک دلبستگی اجتنابی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تفاوت معنادار وجود دارد (0/05 > P). خودشناسی در دختران بالاتر از پسران بود و میزان استفاده از شبکه ها در پسران بیشتر و سبک دلبستگی اجتنابی در پسران بیشتر از دختران بود. بنابراین، آموزش های روانشناختی در ارتباط با خودشناسی و دلبستگی در روابط پسران می تواند در میزان استفاده از شبکه های اجتماعی آن مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the use of virtual social networks, attachment styles and self-knowledge between female and male students

نویسندگان [English]

  • Yadollah Ghasemipour 1
  • Fariba Saeidi 2

1 Psychology Department of faculty of humanities in Malayer University

2 Psychology Department of Malayer University

چکیده [English]

The aim of present study was comparing virtual social network use, attachment styles and self-knowledge among male and female students. Present study was causal-comparative study. Using cluster sampling, 207 students (male=96, female=111) were selected among students of Malayer University as statistical population. A questionnaire consisting of attachment scale, self-knowledge scale filled out by sample groups. Students were asked about the amount of they use virtual social networks such as Telegram, Instagram, WhatsApp, Imo, Line, Facebook over 24 hours. Data were analyzed by multivariable analysis of variance. Residence place of students (dormitory and home) statistically was controlled. Results showed statistically significant differences (P<0/05) in self-knowledge, avoidant style of attachment, and amount of social networks usage between male and female students. Female students had higher scores of self-knowledge than males but lower scores of avoidant style of attachment and lower levels of social network use. Based on results psychological interventions of self-knowledge and attachment in male students relationships in social networks seems to be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment styles
  • self-knowledge
  • Virtual Social Networks