نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته روزنامه‌نگاری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه مفهوم شهروندی به عنوان یکی از مفاهیم دنیای مدرن هدایت‌گر تعاملات پایدار انسانی است هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام بر هویت شهروندی، شهروندان اصفهان بود پژوهش از جهت هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و از حیث ارتباط بین متغیرهای ازنوع همبستگی است. جامعه آماری ، شامل تمامی شهروندان شهر اصفهان که در سال 1400 کاربر اینستاگرام، بودند که تعداد384 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایی تصادفی از این جامعه انتخاب شدند . ابزار سنجش شامل پرسشنامه هویت شهروندی صدر ارحامی و همکاران(1396) و پرسشنامه استفاده از اینستاگرام عموزاده(1395) که در این پژوهش 5 فرضیه مورد سنجش قرار گرفت . به منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق از آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS25 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام و برخورداری از حقوق شهروندی رابطه معنادار وجود دارد . همچنین استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام بر هویت مایی به طرز معناداری دارای تاثیر مثبت می باشد و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام بر تعهد مدنی با سطح اطمینان 95 درصد دارای اثر مثبت است. بنابراین بین استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام و هویت شهروندی با سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار وجود دارد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of social network (Instagram) in the formation of citizenship identity(Case study of citizens, Isfahan city

نویسندگان [English]

  • Najmeh Karimian Talekhoncheh 1
  • Nafiseh Sadr Arahami 2
  • Akram Hamidian 2
  • Farahnaz Mostafavi Kohnegi 2

1 Master's Student in Journalism, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, the concept of citizenship as one of the concepts of the modern world is a guide to sustainable human interactions. There is a correlation between variables. The statistical population included all citizens of Isfahan who were Instagram users in 1400, of which 384 people were selected by random cluster sampling. Assessment tools included the citizenship identity questionnaire of Sadr Arhami et al. (2017) and the cousin's Instagram use questionnaire (2015). In this study, 5hypotheses were tested. In order to test the research hypotheses, inferential statistics including Pearson correlation coefficient and structural equations with SPSS25 software were used. The results showed that there is a significant relationship between using the social network Instagram and enjoying citizenship rights. Also, the use of Instagram social network has a positive effect on our identity and the use of Instagram social network has a positive effect on civic commitment with 95% confidence level. Therefore, there is a significant relationship between the use of Instagram social network and citizenship identity with 95% confidence level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social network
  • identity
  • citizenship identity
  • Instagram
  • citizens
  • Isfahan