نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: این مقاله با هدف بررسی تاثیر بازی های رایانه ای معمایی در خلاقیت دانش آموزان پسر ابتدایی انجام شد. روش تحقیق: روش تحقیق در این پژوهش، شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود، جامعه آماری کلیه مدارس ابتدایی پسر شهرستان اسلامشهر بود که یکی این مدارس انتخاب شد. نمونه این پژوهش 30 دانش آموز از پایه چهارم تا ششم بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و بصورت جایگزینی تصادفی در گروه گواه و آزمایش قرار داده شدند. ابزار این پژوهش شامل پنج بازی رایانه ای معمایی شامل بود که این 5 بازی از بین بیش از 200 بازی معمایی انتخاب شد، همچنین ابزار گردآوری داده ها آزمون تصویری فرم ب خلاقیت تورنس بود که شامل چهار خرده مقیاس: سیالی، انعطاف پذیری، اصالت و بسط می باشد. روش گردآوری داده ها بصورت پیمایشی و روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون آماری تی مستقل بود. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بازی های رایانه ای معمایی بر خلاقیت و ابعاد آن تاثیر مثبت داشته و فرضیه های پژوهش در سطح معناداری 0.001 تایید شدند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بازی های رایانه ای معمایی که برخی ویژگی های خاص مانند مساله محوری، تاکید بر جستجو و اکتشاف و داشتن راه حل های متنوع را دارند می توانند در پرورش خلاقیت موثر باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of puzzle games on the creativity of students

نویسندگان [English]

  • Mohsen Roshanian Ramin 1
  • Khadije Aliabadi 2
  • Ali Delavar 3
  • Hassan Rastegarpoor 4

1 Assistant professor, Department of Instructional Technology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Academic Member and Associate Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Allameh Tabataba'i University

3 Full Professor, Department of Assessment and Measurement, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

4 Associate, Department of Instructional Technology, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: This paper aims to investigate the effect of puzzling computer games on the creativity of elementary school students. Method: In this research, a quasi-experimental design was a pre-test and post-test design with a control group, the statistical population was all elementary school boys in Islamshahr, one of these schools was selected. The sample consisted of 30 students from the 4th to 6th grade who were selected by a simple random sampling method and by randomized replacement was performed in the control and experimental group. The research tool was included five puzzle games selected from between more than 200 puzzle games. Also, the data collection tool was a visual test of Form B for Torrance's creativity, which included four subscales: fluidity, flexibility, originality, and expansion. The method of data collection was a survey and data analysis was done by independent t-test. Results: Data analysis showed that computer games had a positive effect on creativity and its dimensions, and the research hypotheses were confirmed at a significant level of 0.001. Conclusion: The results showed that computer game puzzles that have some specific features, such as problem-solving, focus on searching and discovering, and having a variety of solutions, can be effective in fostering creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • computer game
  • puzzle game