نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

2 گروه تربیت بدنی- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه کردستان- سنندج- کردستان -ایران

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی اثر فعالیت های بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی روی قصد حضور هواداران با نقش میانجی هویت تیمی و رضایت (مطالعه موردی صفحه اینستاگرام استقلال) بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی تیم فوتبال استقلال که 434 پرسشنامه به‌صورت آنلاین در سایت کافه پردازش جمع‌آوری و مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش نامه بازاریابی اجتماعی سئوو پارک، قصد حضور تماشاگران اچن،رضایتمندی الیور و پرسش نامه هویت تیمی تریل و جیمز استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بازاریابی رسانه‌های اجتماعی روی هویت تیمی، رضایت و قصد حضور اثر دارد، هویت تیمی بر رضایت و قصد حضور هوادار اثرگذار است و رضایت هوادار بر قصد حضور اثرگذار می‌باشد. هویت تیمی نقش میانجی بین بازاریابی شبکه های اجتماعی بر قصد حضور هواداران ندارد و رضایت نقش میانجی بین بازاریابی شبکه های اجتماعی بر قصد حضور هواداران با دارد.
نتیجه‌گیری: امروزه روش‌های سنتی ارتباط با مشتری جوابگوی مدیریت نیست. به همین دلیل، سازمان‌ها و صنایع گوناگون به فکر استفاده از روش‌های جذاب در رسانه‌های اجتماعی برای جلب نظر مخاطبان خود افتاده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Marketing Activities based on Social Networks on the Intention of the Presence of Fans with the Mediating Role of Team Identity and Satisfaction (Case Study of Esteghlal Instagram Page)

نویسندگان [English]

  • Arash zarei 1
  • sardar mohammadi 2

1 Associate Professorin sport management department, physical education department, college of social and humanity sciences, university of Kurdistan, Sanandaj, Iran

2 kordestan University

چکیده [English]

Objective: The aim of the present study was to investigate the effect of social media-based marketing activities on the intention of the presence of fans with the mediating role of team identity and satisfaction (case study of Esteghlal's Instagram page).
Methodology: Descriptive-correlational research method and statistical population of the study, including all fans of Esteghlal Football Cultural and Sports Club, which 434 questionnaires were collected and analyzed online on Cafe Pardazesh website. Sevo Park's social marketing questionnaire, the intention of Aachen spectators, Oliver's satisfaction and Trail and James' team identity questionnaire were used to collect data. Descriptive statistics and structural equation modeling were used to analyze the data.
Results: The findings showed that social media marketing has an effect on team identity, satisfaction and intention to be present, team identity affects the satisfaction and intention of the presence of the fan and the satisfaction of the fan has an effect on the intention to attend. Team identity does not play a mediating role between social media marketing in terms of fan presence, and contentment plays a mediating role between social media marketing in terms of fan presence.
Conclusion: Today, traditional customer relationship management methods are not responsive to management. For this reason, various organizations and industries have considered using attractive methods in social media to attract their audiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Intention To Attend
  • Team Identity
  • Satisfaction
  • Esteghlal Fans
اژدری، محمد؛ ترک فر، احمد؛ مقدسی، مهرزاد؛ رستمی، قربان. (1390). تأثیر عامل اولویت‌های تماشاگران بر جذب آنان به مسابقات لیگ برتر، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
اعظمی، محسن. آزادی، وحید. آینه، معصومه. (1397). بررسی تأثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی درک شده بر قصد خرید مصرف‌کننده، نشریه جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش، شماره 7، 181-197.
سیف‌اللهی، ناصر. اسکندری، نادر. (1400). بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و قصد خرید مصرف‌کننده؛ واسطه‌گری تصویر و آگاهی برند. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، دوره 8، شماره 3، صص: 199-220.
عباس‌آبادی، محمدرضا. بستام، هادی. ذبیحی، محمدرضا. (1397). بررسی نقش فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان با توجه به نقش میانجی تصویر برند، اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران، تهران، موسسه برگزارکننده همایش‌های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.
علم، زهرا. (1397). طراحی مدل بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 50، 125-144
معتمدی، محبوبه. (1398). رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با همزادپنداری تیمی و قصد حضور مجدد هواداران (مطالعه موردی: باشگاه سپاهان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد
المیری، مجتبی؛ نادریان جهرمی، مسعود؛ سلطان حسینی، محمد؛ نصراصفهانی، علیرضا؛ رحیمی، محمد. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه‌ها، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 3، 73-61.