نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی-دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی-دانشگاه رازی کرمانشاه

2 گروه تربیت بدنی- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه کردستان- سنندج- کردستان -ایران

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی اثر فعالیت های بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی روی قصد حضور هواداران با نقش میانجی هویت تیمی و رضایت (مطالعه موردی صفحه اینستاگرام استقلال) بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی تیم فوتبال استقلال که 434 پرسشنامه به‌صورت آنلاین در سایت کافه پردازش جمع‌آوری و مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش نامه بازاریابی اجتماعی سئوو پارک، قصد حضور تماشاگران اچن،رضایتمندی الیور و پرسش نامه هویت تیمی تریل و جیمز استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بازاریابی رسانه‌های اجتماعی روی هویت تیمی، رضایت و قصد حضور اثر دارد، هویت تیمی بر رضایت و قصد حضور هوادار اثرگذار است و رضایت هوادار بر قصد حضور اثرگذار می‌باشد. هویت تیمی نقش میانجی بین بازاریابی شبکه های اجتماعی بر قصد حضور هواداران ندارد و رضایت نقش میانجی بین بازاریابی شبکه های اجتماعی بر قصد حضور هواداران با دارد.
نتیجه‌گیری: امروزه روش‌های سنتی ارتباط با مشتری جوابگوی مدیریت نیست. به همین دلیل، سازمان‌ها و صنایع گوناگون به فکر استفاده از روش‌های جذاب در رسانه‌های اجتماعی برای جلب نظر مخاطبان خود افتاده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Title (The effect of marketing activities based on social networks on the intention of the presence of fans with the mediating role of team identity and satisfaction (case study of Esteghlal Instagram page)

نویسندگان [English]

  • Arash zarei 1
  • sardar mohammadi 2

1 Sport managment Faculty of physical Education Razi University

2 kordestan University

چکیده [English]

Objective: The aim of the present study was to investigate the effect of social media-based marketing activities on the intention of the presence of fans with the mediating role of team identity and satisfaction (case study of Esteghlal's Instagram page).
Methodology: Descriptive-correlational research method and statistical population of the study, including all fans of Esteghlal Football Cultural and Sports Club, which 434 questionnaires were collected and analyzed online on Cafe Pardazesh website. Sevo Park's social marketing questionnaire, the intention of Aachen spectators, Oliver's satisfaction and Trail and James' team identity questionnaire were used to collect data. Descriptive statistics and structural equation modeling were used to analyze the data.
Results: The findings showed that social media marketing has an effect on team identity, satisfaction and intention to be present, team identity affects the satisfaction and intention of the presence of the fan and the satisfaction of the fan has an effect on the intention to attend. Team identity does not play a mediating role between social media marketing in terms of fan presence, and contentment plays a mediating role between social media marketing in terms of fan presence.
Conclusion: Today, traditional customer relationship management methods are not responsive to management. For this reason, various organizations and industries have considered using attractive methods in social media to attract their audiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social media
  • intention to attend
  • team identity
  • satisfaction
  • Esteghlal fans