نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی مجتمع آموزش عالی گناباد

2 مدرس مدعو گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد مدیریت موسسه اموزش عالی خردگرایان مطهر

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی است. این تحقیق از نوع تحقیقات ‌کاربردی است. جامعه آماری ‌تحقیق‌ دانشجویان نحصیلات تکمیلی ‌‌مؤسسات ‌آموزش ‌عالی‌ شهر مشهد می‌باشد که به شیوه‌ی ‌نمونه‌گیری ‌از نوع‌ غیراحتمالی‌ در دسترس‌ انتخاب گردیدند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و معادلات ساختاری "SEM"در نرم افزار Smart PLS تحلیل گردید که مطابق نتایج بدست آمده، عوامل روابط متقابل، لذت در کمک به دیگران، اعتماد، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده درک شده و سازگاری بر نگرش نسبت به تسهیم دانش تأثیر مثبت و معناداری دارند و ساماندهی تلاش بر نگرش نسبت به تسهیم دانش تأثیر منفی دارد. خودکارایی دانشی بر نگرش نسبت به تسهیم دانش تأثیر ندارند. همچنین عامل نفوذ همکاران بر هنجار ذهنی کاربران نسبت به تسهیم دانش تأثیر مثبت و معناداری دارد. عوامل خودکارایی دانشی، سهولت استفاده درک شده، قابلیت دسترسی به منابع بر کنترل رفتاری درک شده کاربران نسبت به تسهیم دانش تأثیر مثبت و معناداری دارند و همچنین نگرش نسبت به تسهیم دانش، کنترل رفتاری درک شده نسبت به تسهیم دانش بر تمایل به تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی تأثیر ندارند و هنجار ذهنی نسبت به تسهیم دانش بر تمایل به تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the tendency to share knowledge in social networks

نویسندگان [English]

  • Usef Ramezani 1
  • Mohsen Rajabzadeh 2
  • mahnaz raoof 3

1 Assistant professor

2 Assistant professor

3 Student

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the factors affecting the willingness to share knowledge in social networks. This research is applied research. The statistical population of the study consisted of postgraduate students of higher education institutes in Mashhad who were selected through the non-probability sampling method. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods and structural equations "SEM" in Smart PLS software. According to the results, interactive factors, pleasure in helping others, trust, perceived usefulness, ease of use Perceived, and adaptation have a positive and significant effect on attitude toward knowledge sharing, and organization of effort has a negative effect on attitude toward knowledge sharing. Knowledge automation does not affect attitudes toward knowledge sharing. Also, the influence of coworkers on the subjective norm of users has a significant positive effect on knowledge sharing. Knowledge automation factors, perceived ease of use, and accessibility of resources have a significant and positive effect on users' perceived behavioral control over knowledge sharing, as well as an attitude toward knowledge sharing, perceived behavioral control of knowledge sharing has a tendency to share knowledge in Social networks have no effect and subjective norms about knowledge sharing have a positive and significant effect on the willingness to share knowledge in social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge sharing
  • Tendency to share knowledge
  • Social Networks