نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت سیاستگذاری بازرگانی، پردیس البرز دانشگاه تهران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه آموزشی مدیریت،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

یکی از منابع عمده دانش بشری که نقش مهمی در بقا و سلامت جوامع ایفا می‌کند دانش حکومت‌داری و مدیریت عمومی امور است. نظام سیاستگذاری به فراخور فضای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فناورانه حاکم بر عالم، می‌بایست سبک و سیاق مناسبی برای حکمرانی موفق برگزیند. باتوجه به ظهور عصر شبکه و باتوجه به نفوذ فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی فردی و خط‌مشی‌گذاری حاکمیتی، این مطالعه با هدف طراحی مدل نگاشت شناختی ذهنی حکمرانی بر شبکه‌های اجتماعی با استفاده از تکنیک استخراج استعاری زالتمن (زیمت) که یکی از روش‌های پژوهش برگرفته از علوم اعصاب در مدیریت است اجرا‌گردیده‌است. بدین‌منظور با 12 نفر از خبرگان، کارشناسان و محققان فعال مدیریت، حکمرانی و رسانه‌های اجتماعی مصاحبه عمیق نیمه‌‌ساختاریافته با میانگین زمانی 3:24 ساعت و با پراکندگی جغرافیایی از 5 استان کشور: تهران، شیراز، اصفهان، کرمانشاه و مشهد در فضای Adobe Connect انجام گرفت. پس‌از تحلیل نتایج 67 مفهوم برای طراحی مدل شناسایی شد و سرانجام جهت ساختاربخشی نقشه اجماعی از نرم‌افزار 9Atlas.ti استفاده شد، امیداست این الگو بتواند دریچه جدیدی پیش‌روی اندیشمندان، فعالان دستگاه‌های حکومتی و بازیگران راهبردی جهت تدوین سیاست‌هایی اثربخش و کارآمد در حوزه حاکمیت شبکه‌های‌ اجتماعی به عنوان یک ابر رسانه پویا در سطح ملی و فرامرزی بگشاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a mental cognitive mapping model using the Zaltman metaphorical extraction technique (ZIMET)

نویسندگان [English]

  • Seyede Shima karanjam 1
  • Seyed Reza Seyed Javadin 2
  • Mohammadrahim Esfidani 3
  • Moslem Alimohammadlou 4

1 PhD student in Business Policy Management, Alborz Campus, University of Tehran

2 Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Associate Professor of Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

One of the major sources of human knowledge that plays an important role in the survival and health of societies is the knowledge of governance and public administration. The policy-making system, in accordance with the social, political, economic, cultural and technological environment of the world, must choose the appropriate style for successful governance. Due to the emergence of the network age and the influence of cyberspace in all aspects of individual life and governance policy, this study was conducted with the aim of designing a mental cognitive mapping model of governance on social networks using the Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET) which is one of the research methods is derived from neuroscience in management. For this purpose, in-depth semi-structured interviews were held with 12 experts, experts and researchers active in management, governance and social media with an average time of 3:24 hours and with geographical distribution from 5 provinces of the country: Tehran, Shiraz, Isfahan, Kermanshah and Mashhad, The interviews were conducted in Adobe Connect software environment. After analyzing the results, 67 concepts for model design were identified and finally 9Atlas.ti software was used to structure the consensus map. It is hoped that this model can open a new window for thinkers, government activists and strategic actors to formulate effective and efficient policies. Open social networks as a dynamic national media across national and cross-border.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Social Networks
  • Media Management
  • Zimet
  • Mental Model
  • Neuroscience in Management