نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت رسانه، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

شایعه و تأثیر آن بر زندگی اجتماعی انسان‌ها همواره مورد توجه و مهم بوده است. در سالیان اخبر و با گسترش فضای مجازی، شرایط برای انتشار شایعه، تسهیل شده است. پژوهش حاضر به واکاوی روایت جوانان شهر یزد از شیوع شایعه در فضای مجازی پرداخته است. روش این مطالعه، کیفی و از نوع نظریه زمینه‌ای بود. جامعه هدف پژوهش، جوانان شهر یزد بودند که 24 نفر از آنها به صورت هدفمند انتخاب و با استفاده از مصاحبه، مورد مطالعه قرار گرفتند و برای تحلیل آنها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. مبتنی بر مصاحبه‌های صورت گرفته با جوانان، 43 مفهوم، 20 مقوله اول، 14 مقوله دوم، 5 مقوله هسته (شیوع شایعه، باوربه شایعه، باورپذیری شایعه، تقویت شایعه و تضعیف شایعه) و پدیده «لبه تیغ کژکارکرد خبری در فضای مجازی» برساخته شد که فضای پارادوکس‌‌گونه و به اصطلاح دو لبه‌ی کارکرد و کژکارکرد اطلاعاتی در فضای مجازی را نشان می‌دهد. نتایج بیانگر نگاه منفی جوانان به فضای مجازی و اخبار منتشر شده در این بستر بود و بهترین راهکار برای کاهش اثرگذاری شایعات و انتشار آن‌ها را آگاه‌سازی و ارتقای سواد رسانه‌ای مخاطبان می‌دانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The razor's edge of the news malfunction in cyberspace: The narrative of the Yazdian youth about the spread of rumors in cyberspace

نویسندگان [English]

  • SeyedHesam Gheblezade 1
  • SeyedAlireza Afshani 2
  • Hossein Eslami 1

1 Yazd Islamic Azad University, Yazd

2 Social Welfare Department, Social Sciences Faculty, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Rumor and its impact on human social life has always been important. In recent years, with the expansion of cyberspace, the conditions for spreading rumors have been facilitated. This study has analyzed the narrative of the Yazdian youth from the prevalence of rumors in cyberspace. This study was a qualitative research was performed according to grounded theory. The participants was the youth of Yazd, 24 of them were purposefully selected and studied through interviews, and open, axial and selective coding was used to analyze them. Based on interviews with young people, 43 concepts, 20 first categories, 14 second categories, 5 core categories (rumor prevalence, rumor belief, rumor credibility, rumor enhancement and rumor attenuation) and the phenomenon of "The razor's edge of the news malfunction in cyberspace" are constructed. It turned out that shows paradoxical space and so-called two edges of function and malfunction information in cyberspace. The results showed the negative view of young people on cyberspace and news published in this context, and the best way to reduce the impact of rumors and their dissemination is to inform and promote media literacy of the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumor
  • Cyberspace
  • Youth
  • News
  • Credibility