نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیئت‌علمی و استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از بخش های جامعه که به دلیل نداشتن سلامتی جسمی، همیشه با محرومیت های زیادی چه در استفاده از خدمات عمومی و شهروندی و چه در حضور فعال در جامعه روبرو می باشند، معلولین آن جامعه می باشند. برخوردهای مبتنی بر تبعیض افراد جامعه نسبت به معلولین، براساس فرضیاتی در مورد معلولین شکل گرفته است که کاملا مغایر با نظر معلولین راجع به پذیرششان می باشد. یکی از ابزارهایی که همواره برای تغییر نگرش افراد مورد توجه بوده است، رسانه ها می باشند. در این بین از آنجا که محتوای شبکه های اجتماعی توسط خود جامعه تولید و انتخاب می شود، نسبت به رسانه های یک طرفه مثل تلویزیون، روزنامه ها بیشتر مورد توجه قرار می گیرند و می توانند سبب تغییر نگرش مردم شوند. در این تحقیق به مطالعه نقش رسانه در تغییر نگرش شهروندان تهرانی بر اساس مدل کوشش درخور پرداخته شده است که منظور از رسانه شبکه های اجتماعی می باشد. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد جامعه آماری این تحقیق را شهروندان شهر تهران(افراد ۱۸ سال به بالا) تشکیل می دهند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد توجه به تولید محتواهای راه محوری در شبکه های اجتماعی، بر نگرش شناختی، عاطفی و آمادگی برای عمل تاثیر گذار است. همچنین توجه به تولید محتواهای راه حاشیه ای شبکه های اجتماعی بر نگرش شناختی و عاطفی تاثیر گذار است لیکن بر نگرش آمادگی برای عمل تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of modern Media in Changing the Attitudes of Citizens of Tehran towards the Disabled

نویسندگان [English]

  • Hamideh Khaleghi Mohammadi 1
  • Afsaneh Mozaffari 2
  • Nassim Majidi Ghahroodi 3

1 Ph.D. student of Social Communication Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor , Department of Communications,,Islamic Azad University, Science and Research Branch,Tehran,Iran

3 Faculty Member and Assistant Professor of Communication Sciences in the Department of social communication science, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the sectors of society that, due to their lack of physical health, is always faced with many disabilities, whether in the use of public services or citizenship or active participation in society, these are disabled. Attitudes based on the discrimination of people with disables in society are based on assumptions about people with disables that are completely incompatible with their disability. Media is one of the tools that has been used to change people's attitudes. Especially, social media content is produced and selected by the community compare to media and newspapers are more attentive. This research is considered the role of media in changing the attitude of the citizens of Tehran based on the Elaboration likelihood model (ELM), that media explanation social network. This research is a descriptive survey and the statistical population of this research is citizens of Tehran (over eighteen). The results show that focus on central route content producing in the social network has an impact on cognitive attitudes, emotional attitudes and readiness attitudes for action. Also, focus on peripheral route content producing in the social network has an impact on cognitive attitudes and emotional attitudes, but it hasn’t impact readiness attitudes for action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: disabled
  • modern media
  • social networks
  • attitude
  • Elaboration likelihood model (ELM)