نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 (نویسنده مسئول ) دانشیار گروه ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استاد گروه ارتباطات ،دانشکده علوم ارتباطات ،دانشگاه علامه طباطبایی تهران ، ایران

چکیده

در این مقاله یک مدل مطلوب برای رسانه‌های داخلی (سازمان های مطبوعاتی)ایران طراحی و اراِئه شده است.در این پژوهش، با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش از روش گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد استفاده شد. شیوه اجراء اکتشافی، نحوه گردآوری داده‌ها به صورت کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه انجام گرفت، نمونه آماری در این مطالعه، ۵۰ نفر است. این پژوهش در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. در کدگذاری محوری، ۶ شبکه اصلی، ۲1 مولفه اصلی و ۳۵۴ مولفه فرعی به عنوان مولفه‌های مدل نوین اتاق خبر رسانه‌های جهان برای الگو گرفتن رسانه های داخلی شناسایی شد. براساس یافته‌های این پژوهش یک اتاق خبر چهار لایه ای شامل شبکه تولید ، شبکه محصول ، شبکه توزیع و انتشار و شبکه مخاطب و مشتری طراحی . ویژگی های هر لایه و ارتباط بین لایه ها نیز تشریح شد «دیجیتالی شدن فرایند تولید و توزیع محتوا»، «ارایه محتوای تعاملی» و کاهش هزینه ، چابک و افزایش سرعت خبررسانانی و همزایی و همگرایی در تولید و توزیع محتوا و تکیه بر هوش مصنوعی و داده کاوی از جمله این ویژگی هاست .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design a newsroom platform model for domestic media(Press organizations)

نویسندگان [English]

  • javad daliri 1
  • mohamad soltanifar 2
  • Ali Akbar Farhangi 3
  • hadi khaniki 4

1 PhD student in media management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Full Professor, Department of Media Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Full Professor of Communication Department, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this article, a favorable model for Iranian domestic media is designed and presented.In this research, according to the exploratory nature of the research, the grounded theory or data theory of the foundation was used. The exploratory method, the method of data collection was done qualitatively and using interview tools. The statistical sample in this study is 50 people. This research was conducted in three stages of open coding, axial coding and selective coding. In axial coding, 6 main networks, 21 main components and 354 sub-components were identified as components of the new model of the World Media Newsroom to model domestic media. Based on the findings of this research, a four-layer newsroom including production network, product network, distribution network, and audience and customer network is designed. The characteristics of each layer and the relationship between the layers were also described: "Digitization of content production and distribution process", "Interactive content presentation" and cost reduction, agility and speed of news delivery and synergy and convergence in content production and distribution and reliance on artificial intelligence And data mining is one of these features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Newsroom
  • new media
  • platform
  • digitalization
  • media convergence
البرزی، هادی؛ نصراللهی، اکبر؛ فرهنگی، علی‌اکبر. (1397). سناریوهای محتمل خبر صداوسیما در فضای رسانه‌های نوین فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال ششم، شماره 21، بهار 1399، صفحات 247-280
الوندی، پدرام. (1388). روزنامه‌نگاری شهروندی. تهران: انتشارات همشهری، چاپ اول
الوندی، پدرام (1397) مسیر پیش‌روی ایرنا در روزگار تنوع پلتفرم‌ها، روزنامه ایران، صفحه اول، شماره 7708، هفتم اسفند 1397 http://www.irannewspaper.ir/ newspaper/item/502724
اکبرزاده جهرمی، سیدجمال‌الدین. (1392). چشم‌انداز تحولات تلویزیون، آینده‌نگاری رسانه‌ها، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
اعظمی، موسی؛ حسن‌پور، کبری. (1399). کاربست مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری برای پذیرش نوآوری‌ها، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، بهار 1399، شماره 52،176- 157
برجعلی زاده، محمد؛ صادقی لواسانی نیا، نادر؛ محمدپور، سارا. (1396). شناخت میزان نقش عوامل درون سازمانی اتاق خبر بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون پایان‌نامه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
بصیریان جهرمی، حسین. (1392). رسانه‌های اجتماعی، ابعاد و ظرفیت‌ها، تهران، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها
توکلی، احمد. (1390). واژه‌های کلیدی در روزنامه‌نگاری، تهران: انتشارات ثانیه، 276 ص.
خانیکی، هادی؛ الوندی، پدرام. (1390). روزنامه‌نگاری شهروندی؛ رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، جامعه، فرهنگ و رسانه زمستان 1390 - شماره 1 ISC (‎26 صفحه - از 1 تا 26)
دانایی فر، حسن و اسلامی. (1389). کاربرد نظریه داده بنیاد در عمل: ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی.
دفت، ریچاردال. (1381). مبانی تئوری و طراحـی سـازمان (ترجمـه علـی پارسـاییان و سیدمحمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
دال زوتو، سینزیا، لوگمایر، آرتور. (1397). همگرایی رسانه‌ای، مترجمان: سمیه لبافی، امیرمختاری، محدثه عقبایی، تهران، انتشارات دنیای اقتصاد، چاپ اول،230 ص رر
رضاییان، علی. (1386). تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم. چاپ اول. تهران: سمت
روشندل اربطانی، طاهر. (۱۳۸۶). چیستی مدیریت رسانه، فصلنامه رسانه. تابستان ۱۳۸۶، شماره ۷۰
روشندل اربطانی، طاهر؛ دیواندری، علی؛ جانه، سارا. (۱۳۹۰). بررسی اثرات همگرایی بر مدیریت رسانه‌های خبری چاپی مورد مطالعه روزنامه همشهری. مدیریت دولتی (دانشگاه تهران)، زمستان ۱۳۹۰ - شماره ۸ (۱۸ صفحه - از ۳۹ تا ۵۶).
زابلی زاده، اردشیر؛ رمضانی بیدگلی، امیرحسین. (1393). الزامات مشاغل خبری تحت تأثیر رسانه‌های جدید؛ بهبود فرآیندهای تولید خبر تلویزیونی بر مبنای چندمهارتی سازی مشاغل خبری، فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه‌های جد‌ید/شماره 10 و 11 /زمستان و بهار -1393-94 /ص 5-19.
سینگر، جین بی و مارک دیوز. (1394). روزنامه‌نگاری آنلاین: مفاهیم و چالش‌ها. ترجمه محمود سلطان آبادی انتشارات ثانیه 1392، 144 صفحه.
شکرخواه، یونس. (1388). روزنامه‌نگاری سایبر، تهران، انتشارات ثانیه، ص 360.
شکرخواه، یونس. (1397). روزنامه‌نگاری سایبر، اتاق خبر دربرابر روزنامه‌نگاری سنتی، تهران: انتشارات ثانیه،ص122.
شکرخواه، یونس. (1388). خبر، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها،130 صفحه.
شکرخواه، یونس. (1392). گزارش سخنرانی با عنوان «اتاق خبر آینده»- 11 مهر 1392.
شمس، مرتضی؛ عسگری، احد؛ کیا، علی اصغر؛ زابلی زاده، اردشیر. (1397). عوامل مؤثر در پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات در اتاق خبرو نقش آن در ارتقای عملکرد شبکه‌های تلویزیونی خبری از نگاه دبیران و سردبیران خبر سازمان صداوسیما. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال بیست و پنجم. شماره ا (پیاپی 93)- 75-53.
صلواتیان، سیاوش؛ محمدزاده، نیما. (1399). چابکی در سازمان‌های رسانه‌ای. فصلنامه علمی مطالعات میان رشته‌ای ارتباطات و رسانه، سال سوم، شماره1(پیاپی 7 /) بهار 1399 -66-37.
طبیبی، سیدجمال الدین؛ ملکی، محمدرضا؛ دلگشایی، بهرام. (1395). تدوین پایان نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی ناشر: فردوس، 680 ص.
فرهنگی، علی اکبر؛ ابطحی، عطاءاله. (۱۳۹۲). آینده مدیریت رسانه و مدیریت رسانه‌های آینده. فصلنامه آینده پژوهی مدیریت. سال دوم، شماره دوم، بهار ۱۳۹۲.
فرهنگی، علی اکبر؛ ببران، صدیقه. (1393). مدیریت رسانه، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها، چاپ اول،1393، 278 ص.
کاستلز، مانوئل. (۱۳۹2). قدرت ارتباطات، مترجم: حسین بصیریان جهرمی، انتشارات: علمی و فرهنگی، تعداد صفحه: ۷۳۷.
مهدی زاده، سیدمحمد. (1389). نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاههای انتقادی، تهران، انتشارات همشهری، چاپ اول 338 ص.
مهدیزاده، تورج. (1391). مقدمه‌ای بر تکنولوژیهای نوین ارتباطی، نسخه الکترونیک، تهران: دفتر مطالعات رسانه‌ها.
مجیدی قهرودی، نسیم؛ برجعلی‌زاده، محمد. (1397). بررسی نقش منابع مالی در تولید اخبار تلویزیون، مجله رسانه سال بیست و نهم شماره 2. صفحات (31 تا 52).
نعمتی‌انارکی، داود. (۱۳۸۰). مقاله نقش رسانه‌های گروهی دراطلاع رسانی، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال هشتم، ش ۲۷، پاییز ۱۳۸۰، ص ۲۰۴.
نامور، حسن. (1388). تأثیر تغییر تکنولوژی به دیجیتال آنالوگ در واحد مرکزی خبر.
هراتی، علی‌اکبر؛ البرزی، هادی؛ فرخی، زهرا. (1397). خبرمردم دار، گروه رسانه اداره پژوهش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.