نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 (نویسنده مسئول ) دانشیار گروه ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استاد گروه ارتباطات ،دانشکده علوم ارتباطات ،دانشگاه علامه طباطبایی تهران ، ایران

چکیده

در این مقاله یک مدل مطلوب برای رسانه‌های داخلی (سازمان های مطبوعاتی)ایران طراحی و اراِئه شده است.در این پژوهش، با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش از روش گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد استفاده شد. شیوه اجراء اکتشافی، نحوه گردآوری داده‌ها به صورت کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه انجام گرفت، نمونه آماری در این مطالعه، ۵۰ نفر است. این پژوهش در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. در کدگذاری محوری، ۶ شبکه اصلی، ۲1 مولفه اصلی و ۳۵۴ مولفه فرعی به عنوان مولفه‌های مدل نوین اتاق خبر رسانه‌های جهان برای الگو گرفتن رسانه های داخلی شناسایی شد. براساس یافته‌های این پژوهش یک اتاق خبر چهار لایه ای شامل شبکه تولید ، شبکه محصول ، شبکه توزیع و انتشار و شبکه مخاطب و مشتری طراحی . ویژگی های هر لایه و ارتباط بین لایه ها نیز تشریح شد «دیجیتالی شدن فرایند تولید و توزیع محتوا»، «ارایه محتوای تعاملی» و کاهش هزینه ، چابک و افزایش سرعت خبررسانانی و همزایی و همگرایی در تولید و توزیع محتوا و تکیه بر هوش مصنوعی و داده کاوی از جمله این ویژگی هاست .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design a newsroom platform model for domestic media(Press organizations)

نویسندگان [English]

  • javad daliri 1
  • mohamad soltanifar 2
  • Ali Akbar Farhangi 3
  • hadi khaniki 4

1 PhD student in media management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Full Professor, Department of Media Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Full Professor of Communication Department, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this article, a favorable model for Iranian domestic media is designed and presented.In this research, according to the exploratory nature of the research, the grounded theory or data theory of the foundation was used. The exploratory method, the method of data collection was done qualitatively and using interview tools. The statistical sample in this study is 50 people. This research was conducted in three stages of open coding, axial coding and selective coding. In axial coding, 6 main networks, 21 main components and 354 sub-components were identified as components of the new model of the World Media Newsroom to model domestic media. Based on the findings of this research, a four-layer newsroom including production network, product network, distribution network, and audience and customer network is designed. The characteristics of each layer and the relationship between the layers were also described: "Digitization of content production and distribution process", "Interactive content presentation" and cost reduction, agility and speed of news delivery and synergy and convergence in content production and distribution and reliance on artificial intelligence And data mining is one of these features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Newsroom
  • new media
  • platform
  • digitalization
  • media convergence