نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد و عضو هیئت علمی علوم ارتباطات و مطالعات رسانه. (IAUCTB) دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

چکیده

سایت های خبری از جمله رسانه های جمعی هستند که به دلیل تسهیل استفاده از فناوری وب سایت ها، رشد بسیاری داشتند. اکنون به واسطه ظهور رسانه های نوین (شبکه های اجتماعی تلفن همراه و... ) و تغییر ذائقه مصارف خبری مخاطب، برخی سایت های خبری، بخشی از مخاطبان خود را از دست داده اند. اما حفظ فرایند سردبیری رسمی و قابلیت اعتماد و مرجعیت بیشتر نسبت به رسانه های اجتماعی خبری، آنها را هنوز به عنوان رسانه های خبری پر بازدید نگه داشته است. «مرجعیت خبری» که از جمله دغدغه های مدیران سایت های خبری است، ارتقاء اعتبار این سایت های اطلاع رسانی را در پی دارد و کوشش غالب مدیران رسانه ای، دستیابی به مرجعیت بلا فصل خبری در سطح محلی و ملی است. در این راستا هدف پژوهش حاضر ارائه مدل پارادایمی جهت مرجعیت بخشی به وب سایت های خبری است. روش پژوهش، روش کیفی نظریه داده بنیاد و روش گردآوری داده ها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 16 نفر از مدیران، سردبیران و خبرنگاران سایت های خبری و خبرگزاری ها و متخصصان حوزه رسانه ها بوده است. روش تحلیل داده ها، کدگذاری باز، محوری و انتخابی بوده و در نهایت الگوی پارادایمی مرجعیت بخشی برای سایت های خبری ارائه شده است. طبقه های شکل دهنده الگوی ارائه شده شامل: محیط رقابتی سایت های خبری (شرایط علی)، اعتماد رسانه ای(پدیده اصلی)، افزایش اعتبار رسانه ای(راهبرد)، جذابیت طراحی سایت خبری(شرایط مداخله گر)، تمایلات رفتاری مخاطب(زمینه حاکم) و مرجعیت خبری به عنوان (پیامد) الگو بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the authority pattern in news websites

نویسندگان [English]

  • taher roshandel 1
  • vahid aghili 2
  • mehdi motamedi 3

1 Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 azad university

3 Ph.D. of Media Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

News sites are among the mass media that have grown exponentially to facilitate the use of web technology. Now, with the advent of social media and the changing news audience consumption, news sites have lost some of their audience. But having an editorial process and more credibility than social media has still kept them as popular news media. Turning news sites into news authorities is one of the concerns of news site managers. In this regard, the purpose of this study is to present a pattern of authority in news websites. The research method was the qualitative method of data grounded theory and the method of data collection was in-depth and semi-structured interviews with 16 managers, editors and reporters of news sites and news agencies, as well as media experts. finally pattern of authority for news sites is presented. The categories that form the presented pattern include: competitive environment of news sites, media trust (main phenomenon), increasing media credibility (strategy), attractiveness of news site design (intervening conditions), audience behavioral tendencies (context) and news authority as a consequence of this pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • news
  • news site
  • news authority
  • grounded theory