نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده فارابی، تهران، ایران

چکیده

توسعه رسانه‌های نوین به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی تعاملی را می‌توان یکی از پدیده‌های ارتباطی دهه‌های اخیر در ایران و جهان دانست؛ رسانه‌هایی که با پررنگ نمودن نقش کاربران در روابط اجتماعی توانسته تغییرات محسوسی در حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آنان ایجاد نماید. اما اینکه در کنار پررنگ شدن نقش کاربران، این شبکه‌ها در مناطق کمتر برخوردار که با شکاف‌های اجتماعی زیادی مواجهند می‌توانند بر انسجام اجتماعی نیز تاثیرگذار باشند مسئله‌ای است که پژوهش حاضر با هدف پاسخ به آن انجام شده است.

با گردآوری نظرات جوانان کاربر واتساپ در مناطق کمتر برخوردار شهر تهران به روش گلوله برفی و تحلیل آماری داده‌ها با آزمون آماری پیرسون این نتیجه حاصل شد که استفاده از واتساپ با هر دو مولفه انسجام اجتماعی (پایبندی اجتماعی و برابری اجتماعی) رابطه مثبت و معناداری دارد و می‌تواند بر آنها اثرگذار باشد. البته در این بین در مولفه احساس برابری بیشتری رابطه را با احساس مشارکت و در مولفه پایبندی اجتماعی بیشترین رابطه را با احساس پذیرش دارد و نتوانسته بر احساس هم‌سطحی در این مناطق نیز تاثیری بگذارد. بنابراین در کنار تقویت نقش‌آفرینی فردی لازم است آثار انسجام‌بخشی این شبکه‌ نیز در سیاستگذاری‌های عمومی مورد توجه قرار گرفته و از این ظرفیت برای کاهش هزینه اجرای سیاست‌های فرهنگی- اجتماعی بهره لازم برده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of new media on social cohesion in the less privileged areas of Tehran (Case of study: WhatsApp)

نویسنده [English]

  • mehdi bigdeloo

Faculty member of Farabi faculty, Tehran, Iran

چکیده [English]

The development of new media, especially interactive social networks, can be considered one of the communication phenomena of recent decades in Iran and the world; The media, by highlighting the role of users in social relations, has been able to create noticeable changes in their cultural, political and economic fields.However, in addition to highlighting the role of users, these networks can also affect social cohesion in less privileged areas that face many social gaps.

Among the social networks, WhatsApp is one of the most widely used social networks, which has been welcomed by Iranian users due to its high interactive capacity and lack of filtering, and the researcher, using a descriptive-analytical method, based on surveying its impact on the social cohesion of the less privileged areas of Tehran, in a theoretical framework (1999) has reviewed.

And it can affect them. Of course, in the meantime, in the sense of equality component, it has a greater relationship with the feeling of participation, and in the social adherence component, it has the most relationship with the feeling of acceptance, and it has not been able to affect the feeling of equality in these areas. Therefore, in addition to strengthening individual role-playing, it is necessary to pay attention to the cohesive effects of this network in public policies and to use this capacity to reduce the cost of implementing cultural-social policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • solidarity
  • social cohesion
  • social media
  • WhatsApp
  • social communication