نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - اردبیل

2 دانشیار علوم تربیتی ، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

سواد رسانه ای مجموعه‌ای از مهارت‌های قابل یادگیری است که به توانایی دسترسی، تجزیه و تحلیل ، نقد و ایجاد انواع پیام‌های رسانه‌ای اشاره دارد و یک مهارت ضروری در دنیای امروزی به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان سواد رسانه ای انتقادی براساس الگوی الیزابت تامن انجام شده است . این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه پژوهش ، پیمایشی وتوصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان ادارات شهرستان اردبیل در سال 1400 تشکیل داده اند که حجم آن براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سالنامه آماری سال 1399 برابر با 10000نفراست . برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 285 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است و روش گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد تامن (1995) صورت گرفته است. نتایج پژوهش و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss26 نشان می دهدکه بین متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت،وضعیت تأهل ، میزان درآمد، سن ، میزان تحصیلات) با میزان سواد رسانه ای انتقادی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج یافته های استنباطی نشان داد که میزان سواد رسانه ای انتقادی با در نظر گرفتن متغیرهای رژیم مصرفی، شناخت ویژگی های پیام و نقد پیام در بین پاسخ گویان به پرسشنامه بزرگتر از 05%(000/1) می باشد و میانگین سواد رسانه ای در جامعه آماری پژوهش حاضر کمتر از حد مطلوب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Media Literacy Assessment Based on Elizabeth Tamen's

نویسندگان [English]

  • babak nourollahzadeh khiavi 1
  • tagi Akbari 2

1 I am master social communication scince from tehran , ardabil . university scince and research

2 Associate Professor of Educational Sciences,University of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

Media literacy is a set of learnable skills that refers to the ability to access, analyze, critique and create a variety of media messages and is an essential skill in today's world. The aim of this study was to evaluate the level of critical media literacy based on the model of Elizabeth Tamen . This research is applied in terms of purpose and research and analytical in terms of research method. The statistical population of the study consists of all employees of Ardabil city offices in 1400, the volume of which according to the statistics of the Management and Planning Organization of the province and the statistical yearbook of 1399 is equal to 10,000 people. To determine the sample size using Morgan table, 285 people were selected by multi-stage cluster sampling method and data collection method was performed using Tamen standard questionnaire (1995). The results of research and data analysis using SPSS26 software show that there is no significant relationship between demographic variables (gender, marital status, income, age, level of education) with the level of critical media literacy. Also, the results of inferential findings showed that the level of critical media literacy, taking into account the variables of consumption regime, recognizing the characteristics of the message and criticizing the message among the respondents to the questionnaire is greater than 05% (1.000) and the average media literacy In the statistical population of the present study is less than desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Media Literacy
  • Consumer Diet
  • Message Features
  • Message Criticism
  • Mass Media