نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

3 دکتری روانشناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه ساختاری بین سیستم‌های مغزی رفتاری و نظم‌جویی شناختی هیجانی با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی در دانش‌آموزان بود. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی مبتنی بر روش مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه می‌باشند. برای تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده (17 متغیر) و تخصیص ضریب 15 برای هر متغیر مشاهده شده تعداد 261 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های سیستم‌های مغزی رفتاری کارور و وایت (1994)، پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران (۲۰۰۱)، و پرسشنامه وابستگی به شبکه‌های اجتماعی خواجه احمدی و همکاران (۱۳۹۵) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 18 و Amos 24 انجام شد. یافته‌ها نشان داد سیستم فعال‌ساز رفتاری با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی رابطه مثبت و معنادار و سیستم بازداری رفتاری با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی رابطه منفی و معنادار، و نظم‌جویی شناختی هیجانی منفی با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی رابطه مثبت و معنا‌دار و نظم‌جویی شناختی هیجانی مثبت با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی رابطه منفی و معنا‌دار دارد. همچنین نظم‌جویی شناختی هیجانی میانجی‌گر رابطه سیستم‌های مغزی رفتاری و وابستگی به شبکه‌های اجتماعی است. مدل پژوهش نیز تایید شد و به طور کلی 75 درصد از واریانس وابستگی به شبکه‌های اجتماعی توسط سیستم‌های مغزی رفتاری و نظم‌جویی شناختی هیجانی قابل تبیین می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Structural Relationship between Brain-Behavioral Systems and Cognitive Emotion Regulation with dependence on social networks in Students

نویسندگان [English]

  • Marzieh Raeisi 1
  • Alireza Homayouni 2
  • Mahbobeh Zaremarzoni 3

1 MA in Psychology, Department of Psychology, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran

2 Assistance Professor, Department of Psychology, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran

3 PhD in Psychology, Department of Psychology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the structural relationship between behavioral brain systems and emotional cognitive regulation with dependence on social networks in students. The research method is descriptive-correlation based on structural equation modeling. The statistical population included high school students. To determine the sample size according to the number of observed variables (17 variables) and assigning a coefficient of 15 for each observed variable, 261 people were selected by available sampling method and responded to Carver & White’s Brain / Behavioral Systems Questionnaire (1994), Granofsky et al. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (2001), and Khajeh Ahmadi et al Social Network Dependency Questionnaire (2015). Data analysis was performed using structural equation method using SPSS 18 and Amos 24 software. Findings showed that behavioral activation system with social network dependence has a positive and significant relationship, and behavioral inhibition system with social network dependence has a negative and significant relationship, and negative emotional cognitive regulation with social network dependence has a positive and significant relationship and positive emotional cognitive regulation with dependence. It has a negative and significant relationship with social networks. Emotional cognitive regulation also mediates the relationship between behavioral brain systems and dependence on social networks. The research model was also confirmed and in general 75% of the variance of dependence on social networks can be explained by behavioral brain systems and emotional cognitive regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain-Behavioral Systems
  • Cognitive Emotion Regulation
  • Social Networking Dependency
  • Students