نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه شاهد. دانشکده هنر.

2 ** کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه تهران. دانشکدة علوم اجتماعی.

چکیده

این مقاله با هدف مطالعه و تحلیل مفهوم ستاره‌سازی پس از اینترنت و تحلیل تأثیرات رسانه‌های جدید و مجازی در دگرگونی معنای ستارگی نوشته شده است. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از مطالعه موردی بومی و مطالعه معنای ستارگی و ستاره‌سازی در سینما از دیدگاه‌های گوناگون، نقش اینترنت و فضاهای مجازی در تغییر و دگرگون کردن معنای ستاره سینمایی را مورد تحلیل قرار گیرد. بدین منظور برای مطالعات موضوع مورد نظر و تحلیل یافته‌ها و نمونه‌های موردی این مقاله، از تحقیق کیفی با رویکرد مطالعات فرهنگی و روش نشانه‌شناسی استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز این مقاله نیز به‌صورت کتابخانه‌ای گردآوری شده است. اما در مورد پیشینه تحقیق این مقاله، باید گفت تاکنون پژوهشی در این مورد خاص صورت نگرفته است. نتایج این مطالعات در مجموع نشان می‌دهد که ستاره‌های سینمایی در تعامل بی واسطه با مخاطب و نیز با راهبرد خودبیانگری و تصاویر شخصی و خصوصی تغییر مهمی در شیوه‌های نگرش جامعه به معنای ستارگی ایجاد کرده‌اند و چگونگی ستاره‌سازی و معرفی آن به جامعه، که در روش‌های کلاسیک و وابسته به رسانه‌های جمعی و نشریات عام، تحت اختیار هنرپیشه‌ها نبود، این بار در بافت و شرایط جدید و بی واسطه‌ای در جریان است و در حقیقت معنای جدید ستارگی، ستاره بودن در شرایط پس از اینترنت است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cinema Superstars and Online Identity: A Semiotic Study on the Concept of Stardom After the Internet (A Case Study of Elnaz Shakerdoost’s Instagram Photos)

نویسندگان [English]

  • Sadegh Rashidi 1
  • Zahra Sabournedjad 2

1 Ph.D. in Research in Arts, Shahed University, College of Arts.

2 . M.A In Media & Cultural Studies, University of Tehran, College of Social Sciences.

چکیده [English]

The present paper aims to study the concept of celebritization after the Internet and examine the effects of new virtual media in changing the meaning of stardom. Studying a local case and considering the meaning of celebritization and superstars in a movie from different perspectives we tried to study the role of the Internet and virtual spaces in transforming the meaning of a cinema superstar. In a qualitative research we approached the study from a cultural studies perspective and used semiotics as the method.
The results indicate that cinema celebrities have made a considerable change by directly interacting with the audiences. Also sharing personal photos by celebrities have made a considerable change in the way people perceive the meaning of stardom. Celebrity making which used to be a process in the hands of mass media is now affected by the actors themselves. In fact, post-internet stardom is the new meaning of stardom.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cinema
  • Superstar
  • semiotics
  • Stardom
منابع
-    تودوروف، تزوتان. (1377)، منطق گفت‌وگویی میخاییل باختین. ترجمه:‌ داریوش کریمی. تهران: نشر مرکز.
-    چاوشیان، حسن؛ حسینی رشت آبادی، سیدجواد. (1389)، ستاره‌های مردانگی و مردانگی ستاره‌ها بررسی تغییر الگوی غالب مردانگی بازیگران سینمای بعد از انقلاب ایران.‎ تحقیقات فرهنگی ایران:  دوره  3، شماره  4 (پیاپی 12).
-   رشیدی، صادق. (1393)، مطالعات انتقادی (نظریه‌های انتقادی معاصر در نقد ادبیات و هنر)، تهران: علم.
-   سجودی، فرزان. (1387)، نشانه‌شناسی کاربردی. تهران: علم.
-    گوهریان، الهام. (1392)، مولفه‌های شکل گیری ستاره در سینمای ایران مطالعه موردی نیکی کریمی و هدیه تهرانی در دهه70. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
-    لمان، پیتر؛ لور، ویلیام. (1393)، تعمق در فیلم، تماشا کنید، بگویید و بشنوید، لذت ببرید. ترجمه: حمیدرضا احمدی لاری. تهران: ساقی.
-   نامور مطلق، بهمن. (1386)، ترامتنیت: مطالعه روابط یک متن با دیگر متن‌ها. مقاله در: پژوهشنامه‌ علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌ی 56.
-   نامور مطلق، بهمن. (1390)، درآمدی بر بینامتنیت. تهران: نشر سخن.
-    هالووز، جوآن؛ یانکوویچ، مارک. (1391)، نظریه فیلم عامه پسند. ترجمه: پرویزاجلالی. تهران: ثالث.
-    Allen, Graham. (2000). Intertextuality, London and New York. Rutledge Press.
-    Braudy, L. (1986). The Frenzy of Renown: Fame and Its History. Oxford: Oxford University Press.
-    Bose, N. (2014). "Bollywood’s fourth Khan": deconstructing the ‘hatke’stardom of Vidya Balan in popular Hindi cinema. Celebrity Studies, 5(4), 394-409.
-    Burr, T. (2012). Gods like us : on movie stardom and modern fame: on movie stardom and modern fame. New York: Pantheon.
-    Chandler, Daniel. (2007). The Basic Semiotics. London and New York, Rutledge Press.
-    Driessens, Olivier. (2013). The celebritization of society and culture: Understanding the structural dynamics of celebrity culture. International Journal of Cultural Studies 16(6)
-    Dyer, R. (2004 [1986]). Heavenly Bodies: Film Stars and Society, 2nd edn. New York: Routledge.
-    Dyer ,R. (2007 [1979]). Stars, 2nd edn. London: BFI.
-    Gabler, N. (1998). Life: The Movie. How Entertainment Conquered Reality. New York: Vintage.
-    Hepp, A. (2012). Mediatization and the ‘molding force’of the media. Communications 37(1): 1–28.
-    Krotz, F. (2007). The meta-process of ‘mediatization’ as a conceptual frame. Global Media and Communication 3(3): 256–260.
-    Marshall, PD. (1997). Celebrity and Power: Fame in Contemporary Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.
-    McCaa, J. K. (2015). Fame, celebrity & mass media in the digital age: Daniel Boorstin's cultural decline, or passport to a parallel universe?. The University of Texas at Dallas.
-    Peirce, Charles Sanders. (1931,58). Collected Paper. (8vols); Ed. Charles Hartshorne, Paul Weiss and Arthur W. Burks. Cambridge, MA: Harvard University Press.