نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناس بالینی کودک و نوجوان دانشگاه تبریز

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش ویژگی های شخصیتی در تمایزگذاری کاربران شبکه ها‌ی اجتماعی مجازی و غیر کاربران بود. طرح تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 194 نفر دانشجوی کاربر و 76 نفر دانشجوی غیر کاربر در شبکه ها‌ی اجتماعی مجازی (فیس بوک و کلوب)(جمعاً 270 نفر) بود که با استفاده از روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای از میان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه شخصیتی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) و پرسشنامه جمعیت شناختی و برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل ممیز استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که عامل های شخصیتی برون-گرایی، وظیفه شناسی و گشودگی به تجربه به ترتیب اولویت در تمایزگذاری کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی از غیر کاربران نقش معنی دار دارند (001/0P˂). افراد برون گرا اجتماعی بوده و تمایل بیشتری به برقراری روابط صمیمی با دیگران دارند. از طرفی افراد با سطوح بالای گشودگی به تجربه در مورد دنیای درونی و بیرونی کنجکاو هستند و زندگی آن ها سرشار از تجربه است؛ لذا استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی راهکار جدیدی برای ایجاد ارتباط با دیگران به شمار می رود. بر این اساس محیط بدون ساختار این شبکه ها موجب می شود که افراد با ویژگی وظیفه شناسی پایین به دلیل عدم کنترل تکانه ها از آن ها بیشتر استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of personality traits in distinguishing virtual social networks users and non-users

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadpour 1
  • Turaj Hashemi Nosratabad 2
  • Salar Kalantari 3

چکیده [English]

The purpose of study was to determine the role of personality traits in distinguishing virtual social networks users and non-users. The present research design was a cross - correlation. The sample research consisted of 194 student users and 76 non -users in virtual social networks (270 people in total), who were selected using multi- stage cluster sampling among undergraduates and graduate students of Tabriz University. To collect data, short form of the NEO Personality Inventory, a demographic questionnaire and for data analysis, discriminant analysis method was used. Data analysis showed that personality factors extroversion, conscientiousness and openness to experience, in order of preference, have a significant role in distinguishing users from non-users in virtual social networks (p< 0/001). Extroverted people are sociable and have more tendencies to establish intimate relationships with others. In addition, people with high levels of openness to experience are curious about the inner and outer world and their life is full of experience, thus the use of virtual social networks is a new approach to communicate with others. Accordingly, the unstructured environments of this network causes that, people with low conscientiousness feature due to lack of impulse control more use them more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • extroversion
  • conscientiousness
  • Openness to Experience
  • Virtual Social Networks
-   حسینی بهشتیان، سیدمحمد. (1391)، رابطه بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، جامعه پژوهی فرهنگی، شماره 1.
-   حق‌شناس، حسین. (۱۳۸۵)، طرح پنج عاملی ویژگی‌های شخصیت: راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمون‌های NEO PI-R و NEO-FFI، شیراز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز.
-   خانجانی، زینب؛ اکبری، سعیده. (1390)، رابطه ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان و اعتیاد آنان به اینترنت. یافته‌های نو در روانشناسی، شماره 6.
-   رضایی، محمد؛ خلیلی اردکانی، محمدعلی؛ ضابطیان، بهرنگ. (1394)، حیات فیس‌بوکی در ایران: ساخت خودزنانه در فیس‌بوک. فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، شماره 1
-   صفاری نیا، مجید؛ شقاقی، فرهاد؛ ملکی، بهرام. (۱۳۹۱)، بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI-40). فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، شماره 2.
عبداللهی‌نژاد، علیرضا؛ قاسمی‌نژاد، ابوذر؛ صادقی، جواد. (1395)، رسانه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی در انتخابات رابطه استفاده از فیس‌بوک تلگرام و اینستاگرام و مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات هفتم اسفند 94. فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، شماره 2.
-   Amichai-Hamburger, Y., & Barak, A. (2009). 2 Internet and well being. Technology and psychological well-being, 34.
-   Amichai-Hamburger, Y., & Vinitzky, G. (2010). Social network use and personality. Computers in Human Behavior, 26(6), 1289-1295.
-   Amichai-Hamburger, Y., Wainapel, G., & Fox, S. (2002). “On the Internet No One Knows I'm an Introvert": Extroversion, Neuroticism, and Internet Interaction. CyberPsychology & Behavior, 5(2), 125-128.
-   Banerjee, N., Chakraborty, D., Dasgupta, K., Mittal, S., Joshi, A., Nagar, S., Rai, A. & Madan, S. (2009, November). User interests in social media sites: an exploration with micro-blogs. In (Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management (pp. 1823-1826).
-   Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2010). Social network sites: definition, history, and scholarship. Engineering Management Review, IEEE, 38(3), 16-31.
-   Buchanan, D. A., & Huczynski, A. (2004). Organizational behaviour: an introductory text (p. 28).
-   Harlow: Prentice Hall. George JM, Jones GR. (1999). Organizational behavior. London: McGraw-Hill..
-   Correa, T., Hinsley, A. W., & De Zuniga, H. G. (2010). Who interacts on the Web?: The intersection of users’ personality and social media use. Computers in Human Behavior, 26(2), 247-253.
-   Frangos, C. C., & Fragkos, K. C. (2011). Psychologic predictors and epidemiology of internet addiction among university students in Greece. European Psychiatry, 26, 40.
-   Gentile, B., Twenge, J. M., Freeman, E. C., & Campbell, W. K. (2012). The effect of social networking websites on positive self-views: An experimental investigation. Computers in Human Behavior, 28(5), 1929-1933.
-   Hamburger, Y. A., & Ben-Artzi, E. (2000). The relationship between extraversion and neuroticism and the different uses of the Internet. Computers in Human Behavior, 16(4), 441-449.
-   Hergenhahn B, Olson M. (2003). An introduction to theories of personality (6th Ed.). New Jersey: Prentice Hall.
-   Hong, F. Y., Huang, D. H., Lin, H. Y., & Chiu, S. L. (2014). Analysis of the psychological traits, Facebook usage, and Facebook addiction model of Taiwanese university students. Telematics and Informatics, 31(4), 597-606.
-   Jenkins-Guarnieri, M. A., Wright, S. L., & Hudiburgh, L. M. (2012). The relationships among attachment style, personality traits, interpersonal competency, and Facebook use. Journal of Applied Developmental Psychology, 33(6), 294-301.
-   Kuss, D. J., Shorter, G. W., van Rooij, A. J., van de Mheen, D., & Griffiths, M. D. (2014). The Internet addiction components model and personality: Establishing construct validity via a nomological network. Computers in Human Behavior, 39, 312-321.
-   Landers, R. N., & Lounsbury, J. W. (2006). An investigation of Big Five and narrow personality traits in relation to Internet usage. Computers in Human Behavior, 22(2), 283-293.
-   Manago, A. M., Taylor, T., & Greenfield, P. M. (2012). Me and my 400 friends: The anatomy of college students' Facebook networks, their communication patterns, and well-being. Developmental Psychology, 48(2), 369.
-   Mark, G., & Ganzach, Y. (2014). Personality and Internet usage: A large-scale representative study of young adults. Computers in Human Behavior, 36, 274-281.
-   McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (2004). A contemplated revision of the NEO Five-Factor Inventory. Personality and Individual Differences, 36(3), 587-596.
-   McKenna, K. Y., Green, A. S., & Gleason, M. E. (2002). Relationship formation on the Internet: What’s the big attraction? Journal of social issues, 58(1), 9-31.
-   Milošević-Đorđević, J. S., & Žeželj, I. L. (2014). Psychological predictors of addictive social networking sites use: The case of Serbia. Computers in Human Behavior, 32, 229-234.
-   Nithya, H. M., &, S. (2007). Extroversion, neuroticism and self-concept: their impact on internet users in India. Computers in Human Behavior, 23(3), 1322-1328.
-   Ross, C., Orr, E. S., Sisic, M., Arseneault, J. M., Simmering, M. G., & Orr, R. R. (2009). Personality and motivations associated with Facebook use. Computers in Human Behavior, 25(2), 578-586.
-   Ryan, T., & Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in Human Behavior, 27(5), 1658-1664.
-   Skues, J. L., Williams, B., & Wise, L. (2012). The effects of personality traits, self-esteem, loneliness, and narcissism on Facebook use among university students. Computers in Human Behavior, 28(6), 2414-2419.
-   Wang, J. L., Jackson, L. A., Zhang, D. J., & Su, Z. Q. (2012). The relationships among the Big Five Personality factors, self-esteem, narcissism, and sensation-seeking to Chinese University students’ uses of social networking sites (SNSs). Computers in Human Behavior, 28(6), 2313-2319.
-   Wilson, K., Fornasier, S., & White, K. M. (2010). Psychological predictors of young adults' use of social networking sites. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13(2), 173-177.
-   Winter, S., Neubaum, G., Eimler, S. C., Gordon, V., Theil, J., Herrmann, J., Meinert, J & Kramer, N. C. 2014). Another brick in the Facebook wall–How personality traits relate to the content of (status updates. Computers in Human Behavior, 34, 194-202 .
-    Young, K. S., & Rodgers, R. C. (1998). Internet addiction: Personality traits associated with its development. In 69 th annual meeting of the Eastern Psychological Association