نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

2 استاد گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دکترای فرهنگ و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

چکیده

بعد از انقلاب ارتباطات و اطلاعات و ظهور رسانه‌های نوین، انحصار رسانه‌های جریان اصلی از دست رفت و مردم با ابزارهای بسیار متنوع‌تری روبه‌رو شدند. پژوهش حاضر، به پیمایش مصرف و میزان اعتماد و رضایت و مشارکت رسانه‌ای شهروندان تهرانی می‌پردازد که با ابزار پرسشنامه بسته در میان مناطق مختلف تهران انجام‌شده است. پیمایش نشان می‌دهد که استفاده رسانه‌های جریان اصلی روزنامه، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری در میان افرادی با ویژگی‌های شخصی متفاوت چندان تفاوتی با هم ندارد اما افرادی با تحصیلات بالاتر یا سن پایین‌تر به‌طور معنی‌داری متفاوت از دیگران رسانه‌های نوین را مصرف می‌کنند. همچنین پیمایش مشخص می‌کند که مصرف رسانه‌های نوین در میزان زمان مصرف رسانه‌های جریان اصلی اثرگذار بوده اما در میزان رضایت یا اعتماد یا اثرگذاری آن‌ها چندان نقشی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The People, Mainstream Media and New Media Consuming Survey of Media Consumption, Trust, Satisfaction and Participation of Tehran Citizens

نویسندگان [English]

  • Susna Bastani 1
  • hadi khaniki 2
  • Saeed Arkanzadeh Yazdi 3

1 Alzahra University

2 Allameh Tabatabae'i University

3 Institute for Humanities and Social Studies

چکیده [English]

The Research Evaluates new media impacts on Iranian mainstream media. It seems that new media in Iran these days deeply effect on mainstream media and even in some cases makes them to lose their functions. This research tries to evaluate new media impacts on Iranian mainstream media’s internal mechanisms and also relations between them with the people and with politic and economic powers. New media impacts on mainstream media and their relations with people were evaluated by qualitative survey methodology. Eventually researcher concluded that new media by themselves did not reduce the mainstream media consumption but the tough controls and lack of professionalism in mainstream media were the critical cause of consumption, trustfulness and influence decline so new media rise only has amplified these consequences. In fact, this study found that people have immigrated to new media because of weak mainstream media but they could not entirely alternate with mainstream media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media System
  • New Media
  • Mainstream Media
  • Social networks
  • The Internet
-         امامی رودسری، حسین؛ عسگری، فیروزه. 1392. «بررسی نگرش خبرنگاران رسانه‌های آنلاین نسبت به کارکردهای اجتماعی خبری شبکه‌های اجتماعی». رسانه، شماره 93، صص 128-117.
-     باستانی، سوسن؛ ارکان زاده یزدی، سعید. 1393. «روزنامه‌نگاری تعاملی: ارزیابی وب‌سایت‌های خبری ایران». مجله جهانی رسانه، سال نهم، شماره دوم، صص 21-1.
-     پوری، احسان؛ عنایتی، زهرا. 1393. «مطالعه تطبیقی کارکرد رسانه‌های اجتماعی در صداوسیما و شبکه بی‌بی‌سی فارسی». رسانه، شماره 94، صص 78-61.
-     جهانشاهی، امید 1394. «رسانه‌های اجتماعی و استراتژی‌های نوظهور رسانه‌های جریان اصلی (با تأکید بر تلویزیون)». رسانه، شماره 101، صص 47-33.
-     عبداللهی نژاد، علیرضا؛ افخمی، حسینعلی. 1392. «خبرگزاری‌ها و فناوری‌های جدید رسانه‌ای». مطالعات فرهنگ- ارتباطات، شماره 53، صص 127- 103.
-     کاستلز، مانوئل. 1389 الف. «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ؛ ظهور جامعه شبکه‌ای (جلد اول)» (الف. علیقلیان و الف. خاکباز، مترجمان). تهران: طرح نو.
-     کاستلز، مانوئل. 1389 ب. «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ؛ قدرت هویت (جلد دوم)» (ح. چاووشیان، مترجم). تهران: طرح نو.
-     لوینسون، پل. 1389. «جدیدتر از رسانه‌های خیلی جدید». مجله جهانی رسانه (نسخه فارسی)، سال پنجم، شماره 2، صص 9 – 1. بازیابی شده از http://gmj.ut.ac.ir/Rtl/Article_Details.aspx?language_id=1&article_id=87
-     معتمد نژاد، کاظم. 1355. «وسایل ارتباط‌جمعی: جلد اول». تهران: انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.
-     معتمد نژاد، کاظم. 1381. «حقوق مطبوعات». تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
-     مهدی زاده، سید محمد. 1391. «نظریه‌های رسانه: دیدگاه‌های رایج و اندیشه‌های انتقادی». تهران: همشهری.
-      Cardoso, G. 2006. "The Media in the Network Society: Browsing, News, Filters and Citizenship". Centre for Research and Studies in Sociology.
-      Cardoso, G. 2011. "From Mass to Networked Communication". In Papathanassopoulos, Stylianos (Ed.), "Media Perspectives for the 21st Century" (pp. 117-136). Routledge.
-      Deuze, M. 2009. "Journalism, Citizenship, and Digital Culture". In Papacharissi, Zizi (Ed), "Journalism and Citizenship: New Agenda in Communication". Routledge.
-      Dijk, J. V. 2006. "The Network Society". Sage Publications.
-      Heinrich, A. 2011. "Network Journalism: journalistic practice in interactive spheres". Routledge Publication.
-      Rainie, L. and Wellman, B. 2012. "Networked: The New Social Operating System". MIT Press.
-      Rogers, Evertt M. 1986. "Communication Technology: The New Media in Society (1st edition) ". Free Press. Retrieved from http://catdir.loc.gov/catdir/samples/simon031/85027555.html