نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

نابسامانی نظام نوآوری یکی از علل اصلی وجود معضلات اقتصادی در صنعت موسیقی به شمار می‌رود و رفع آن‌ها مستلزم سازمان‌دهی نظام نوآوری در بخش‌های مختلف صنعت موسیقی، به‌خصوص در عصر دیجیتال می‌باشد. در دهه‌های اخیر، توزیع دیجیتال موسیقی به‌طور چشمگیری توانسته است برای جوامع مختلف، خلق ثروت زیادی داشته باشد. در محیط اکنونی رسانه‌های دیجیتال، «توزیع» در محوریت صنعت موسیقی قرار دارد. بنابراین با نگاهی دقیق‌تر به چگونگی توزیع دیجیتال موسیقی می‌توان نقشه دستیابی به خلق ثروت در صنعت موسیقی را به‌طور نظام‌مند ترسیم نمود. این پژوهش با استفاده از یک مطالعه موردی عمیق، به دنبال آن است که از طریق شناسایی و تحلیل نوآوری‌های رسانه‌ای یک نمونه کسب‌وکار ایرانی در توزیع دیجیتال موسیقی (بیپتونز)، راه دستیابی به بازار کارآمد رسانه‌ای در دنیای دیجیتالی صنعت موسیقی ایران را هموار سازد. در این راستا، با استفاده از چارچوب مفهومی نوآوری رسانه‌ای استورسول و کرومسویک، نوآوری‌های صورت گرفته در این کسب‌وکار آنلاین در پنج بُعد محصول، فرایند، موقعیت، پارادایمی و اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج اصلی این پژوهش نشان می‌دهد که نوآوری‌های رسانه‌ای نباید تنها به‌منزله نوآوری‌های تکنولوژیکی در نظر گرفته شوند؛ در عوض، کسب‌وکارهای آنلاین در توزیع دیجیتالی موسیقی باید نگاهی «انسان‌گرایانه» نسبت به نوآوری‌های رسانه‌ای اتخاذ کنند. کلید موفقیت کسب‌وکارهای آنلاین در صنعت موسیقی، توجه بیشتر به بازیگر کلیدی این صنعت یعنی «انسان» می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Digital Distribution of Music and Media Innovations in Iranian Businesses (Case Study: Beeptunes.com)

نویسندگان [English]

 • Taher Roshandel Arbatani 1
 • Hooman Asadi 2
 • Afshin Omidi 3

1 Department of media management, faculty of management, university of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant professor, Department of Music, School of Performing Arts and Music, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran

3 MA student, Department of media management, faculty of management, university of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The disadvantage of the innovation system is one of the main causes of the economic problems in the music industry, and elimination of this problem involves organizing the innovation system in various parts of the music industry, especially in the digital age. In recent decades, the digital distribution of music has been able to create a lot of wealth for different societies. In particular, inside the digital media environment, "distribution" is at the heart of the music industry. Therefore, with a closer look at how digital distribution of music can be systematically mapped out the creation of wealth in the music industry. Using a deep case study, the present study seeks to reach the efficient media market in the digital distribution of music through the identification and analysis of media innovations of an Iranian business (i.e., Beeptunes). In this regard, using the conceptual framework of Media Innovation of Storsul and Krumsvik, innovations in this online business have been analyzed in five dimensions of product, process, position, paradigm and social. The main results of this study indicate that media innovations should not be considered only as technological innovations; instead, online businesses in the digital distribution of music should have a "humanistic" look at innovations Media outlets. The key to the success of online business in the music industry is to pay more attention to the key player in the industry, called the "human".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Media Innovation
 • Digital Music Distribution
 • Music Industry
 • Beeptunes
 • آتشی، مینا (1395)، موسیقی را قانونی دانلود کنیم، سایت خبری هنرآنلاین، قابل‌دسترس در: http://www.honaronline.ir
 • خبرگزاری فارس (1395)، بیپتونز در سال 94 نیم میلیارد تومان موسیقی فروخت، قابل‌دسترس در: http://www.farsnews.com/13950114000879
 • صمیم، رضا. (1392). «فضای تولید موسیقی مردم‌پسند در ایران». جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، دوره 5، شماره 1، صص 145-125.
 • فرقانی، محمدمهدی؛ بدیعی، بهار. (1394). «فرآیند اهلی سازی تکنولوژی رسانه‌ای: تجربه زیسته جوانان ایرانی در پذیرش تلفن همراه هوشمند». فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال اول، شماره چهارم، صص 178-133.
 • میرزمانی، اعظم؛ سعدآبادی، علی‌اصغر؛ رضاییان فردویی، صدیقه. (1394). «شناسایی راه‌کارهای ساماندهی نظام نوآوری صنعت موسیقی». سیاست علم و فناوری، سال هفتم، شماره اول، صص 14-1.

 

-   Adorno, Theodor W. (2001). The culture industry: Selected essays on mass culture. Psychology Press.

-   Aguiar, Luis, & Martens, Bertin. (2016). Digital music consumption on the internet: evidence from clickstream data. Information Economics and Policy, 34, 27–43.

-   Bourreau, Marc, Lestage, Romain, & Moreau, François. (2017). E-commerce and the market structure of the recorded music industry. Applied Economics Letters, 24(9), 598–601.

-   Bustinza, Oscar F., Vendrell-Herrero, Ferran, Parry, Glenn, & Myrthianos, Vasileios. (2013). Music business models and piracy. Industrial Management & Data Systems, 113(1), 4–22.

-   Campbell, Steven. (2013). Australian independent music and the experience economy. In P. Tschmuck, P. L. Pearce, & S. Campbell (Eds.), Music Business and the Experience Economy (pp. 41–57). Springer.

-   Cunningham, Stuart. (2002). From cultural to creative industries: theory, industry and policy implications. Media International Australia Incorporating Culture and Policy, 102(1), 54–65.

-   Dogruel, Leyla. (2014). What is so special about media innovations? A characterization of the field. The Journal of Media Innovations, 1(1), 52–69.

-   Doyle, Gillian. (2013). Innovation in the Use of Digital Infrastructures. In T. Storsul & A. H. Krumsvik (Eds.), Media Innovations: A Multidisciplinary Study of Change (p. 111). Göteborg: NORDICOM.

-   Eliasson, Gunnar, & Eliasson, Åsa. (2005). The theory of the firm and the markets for strategic acquisitions. In Entrepreneurships, the new economy and public policy(pp. 91–115). Springer.

-   Francis, Dave, & Bessant, John. (2005). Targeting innovation and implications for capability development. Technovation, 25(3), 171–183.

-   Horkheimer, Max, & Adorno, Theodor W. (2006). The culture industry: Enlightenment as mass deception. In M. G. Durham & D. M. Kellner (Eds.), Media and cultural studies keyworks (pp. 41–72). blackwell publishing.

-   Hull, Geoffrey P., Hutchison, Tom W., & Strasser, Richard. (2011). The Music business and recording industry: Delivering music in the 21st century. Taylor & Francis.

-   Khajeheian, Datis. (2013). New venture creation in social media platform; towards a framework for media entrepreneurship. In Handbook of social media management (pp. 125–142). Springer.

-   Khajeheian, Datis, & Friedrichsen, M. (2017). Innovation Inventory as a Source of Creativity for Interactive Television. In Digital Transformation in Journalism and News Media (pp. 341–349). Springer.

-   Khajeheian, Datis, & Tadayoni, Reza. (2016). User innovation in public service broadcasts: creating public value by media entrepreneurship. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 14(2), 117–131.

-   Kjus, Yngvar. (2016). Reclaiming the music: The power of local and physical music distribution in the age of global online services. New Media & Society, 18(9), 2116–2132.

-   Koh, Byungwan, Murthi, B. P. S., & Raghunathan, Srinivasan. (2014). Shifting demand: online music piracy, physical music sales, and digital music sales. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 24(4), 366–387.

-   Küng, Lucy. (2013). Innovation, Technology and Organisational Change. In T. Storsul & A. H. Krumsvik (Eds.), Media innovations: A multidisciplinary study of change (pp. 9–12). Göteborg: NORDICOM.

-   Li, John Fangjun. (2015). Strategic leadership and management in China’s music publishing industry. In J. Caust (Ed.), Arts and cultural leadership in Asia (pp. 163–177). London ; New York: Routledge.

-   Liestøl, Gunnar. (2013). Topics of innovation: Towards a method of invention and innovation in digital media design. In T. Storsul & A. H. Krumsvik (Eds.), Media Innovations: A Multidisciplinary Study of Change (pp. 61–74). Göteborg: NORDICOM.

-   Liikkanen, Lassi A., & Åman, Pirkka. (2015). Shuffling services: Current trends in interacting with digital music. Interacting with Computers, 28(3), 352–371.

-   Lomborg, Stine, & Helles, Rasmus. (2013). Privacy in practice: The regulation of personal data in Denmark and its implications for new media innovation. In T. Storsul & A. H. Krumsvik (Eds.), Media Innovations: A Multidisciplinary Study of Change (pp. 145–158). Göteborg: - NORDICOM.

-   Lorenzen, Mark, & Frederiksen, Lars. (2003). Experimental music: innovation, projects, and dynamic capabilities in the pop music industry. In Working Paper presented at the DRUD PhD Winter Conference.

-   McCarthy, Breda. (2013). The landscape of music festivals in Australia. In Music Business and the Experience Economy (pp. 119–134). Springer.

-   - Peltz, Philipp. (2013). Digital Distribution Models Reviewed: The Content Provider’s Perspective. In Music Business and the Experience Economy (pp. 99–117). Springer.

-   Preston, Paschal, & Rogers, Jim. (2011). Social networks, legal innovations and the “new” music industry. Info, 13(6), 8–19.

-   Rogers, Jim. (2013). The Death and Life of the Music Industry in the Digital Age. A&C Black.

-   Storsul, Tanja, & Krumsvik, Arne H. (2013). What is media innovation? In T. Storsul & A. H. Krumsvik (Eds.), Media Innovations: A Multidisciplinary Study of Change (pp. 13–26). Göteborg: NORDICOM.

-   Strasser, Richard. (2009). Music business: the key concepts. Routledge.

-   Towse, Ruth. (2016). Copyright and Music Publishing in the UK. In The Artful Economist (pp. 133–151). Springer.

-   Tschmuck, Peter. (2013). Recorded Music Sales and Music Licencing in Australia, 2000--2011. In Music Business and the Experience Economy (pp. 59–77). Springer.

-   Vaccaro, Valerie L., & Cohn, Deborah Y. (2004). The evolution of business models and marketing strategies in the music industry. International Journal on Media Management, 6(1–2), 46–58.

-   Westlund, Oscar, & Lewis, Seth C. (2014). Agents of media innovations: Actors, actants, and audiences. The Journal of Media Innovations, 1(2), 10–35.

-   Wikström, Patrik. (2009). The music industry: Music in the cloud. Polity.

Wikström, Patrik. (2012). A typology of music distribution models. International Journal of Music Business Research, 1(1), 7–20.