نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

موضوع مقاله حاضر مطالعه سایبر دیپلماسی دولت آمریکا و تأثیر آن بر دیدگاه کاربران ایرانی فیس‌بوک فارسی وزارت امور خارجه این کشور است. با عنایت به جایگاه مهم ایران در سیاست خارجی آمریکا، وزارت امور خارجه ایالات‌متحده، صفحه فیس‌بوک فارسی را به‌منظور تأثیرگذاری بر کاربران ایرانی راه اندازی کرده است. مسئله اساسی مقاله، شناسایی میزان تأثیرگذاری استفاده از فیس‌بوک فارسی وزارت امور خارجه آمریکا به‌عنوان یک ابزار سایبر دیپلماسی دولت این کشور بر دیدگاه کاربران ایرانی فضای مجازی نسبت به جامعه ایران است. برای پاسخ به پرسش مقاله، از روش تحلیل محتوای کیفی سایت‌های رادیو فردا، صدای آمریکا و فیس‌بوک فارسی وزارت امور خارجه آمریکا برای استخراج گزاره‌های پرسشنامه، و سپس انجام پیمایش استفاده‌شده است. بر اساس فرضیه اصلی مقاله، کاربرانی که از فیس‌بوک فارسی وزارت امور خارجه آمریکا استفاده می‌کنند، در مقایسه با کاربرانی که از آن استفاده نمی‌کنند؛ بیشتر تحت تأثیر محتوا و پیام‌های سایبر دیپلماسی این کشور بوده و این امر باعث ایجاد نگرش منفی نسبت به جامعه ایران در بین آن‌ها می‌شود. بر همین اساس، میزان استفاده از صفحه فیس‌بوک فارسی بر نوع نگرش کاربران نسبت به جامعه ایران به مقدار 12 درصد تأثیر دارد که این تأثیر ازلحاظ آماری معنی‌دار است. همچنین هرچقدر مطالب صفحه فیس‌بوک فارسی وزارت امور خارجه آمریکا مورد تأیید کاربران باشد به میزان 30 درصد تغییر در نگرش (منفی) آن‌ها نسبت به جامعه ایران قابل برآورد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cyber Diplomacy Influence on Viewpoint of Iranian Users of Cyberspace (Case Study: USA Dar Farsi Facebook Webpage)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Rouhollah Hadj Zargarbashi
  • Ehsan Movahhedian

PHD of International Relations at Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The subject of this article is “U.S Cyber Diplomacy Influence on Viewpoint of Iranian Users of Cyberspace(Case Study: USA Dar Farsi Facebook Webpage)”. Nowadays, using Internet and social networks to advance foreign policy goals and national interests, has become one of the most important issues. From 40’s and during World War II, U.S government tried to implement various cultural programs, stuent exchange programs, and use publications, the media and movies to convince residents of different countries about its foreign policy goals, and it became known as public diplomacy. Considering Iran’s high stance in U.S foreign policy, United States Department of State implemented various cyber diplomacy projects to influence Iranians public opinion that include launching USA Dar Farsi Facebook Webpage. In this thesis, the Author tried to answer one key question concerning this important strategy within US foreign policy system: What is the Influence of USA Dar Farsi Facebook Webpage, as a tool of U.S Cyber Diplomacy, on Viewpoint of Iranian Users of Cyberspace? For this purpose, qualitative content analysis of USA Dar Farsi Facebook Webpage and sending questionnaires to its users and other Iranian users of Internet has been used. The hypothesis is that, comparing to Iranian Internet users who do not read USA Dar Farsi Facebook Webpage content, the USA Dar Farsi Facebook Webpage users are more influenced by cyber diplomacy content and messages and this leads to negative attitude towards Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public diplomacy
  • Cyber diplomacy
  • US
  • Internet
  • USA Dar Farsi
  • Facebook
- آقایی، سید داوود؛ یاسر نورعلیوند؛ علیرضا ثمودی پیله‌رود؛ ابراهیم باقری. (1395)، راهبردهای دیپلماسی عمومی ایالات‌متحده آمریکا در خاورمیانه؛ ارزیابی تطبیقی دوران بوش و اوباما، فصلنامه راهبرد، سال بیست و پنجم، شماره 78.
- ادواردز، جک. (1384)، تحقیق پیمایشی: راهنمای عمل، ترجمه: داود ایزدی و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- بنی طالبی دهکردی، بهاره؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام، قدرت‌الله؛ طالب‌نیا. (1394)، تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 4، شماره 16.
- چلبی، مسعود؛ علی جنادله. (1386)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر موفقیت اقتصادی، پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی،. (ویژه‌نامه جامعه‌شناسی)، شماره 53.
- خرازی، رها. (1385)، سایبر دیپلماسی: رسانه‌ها؛ نهادهای خصوصی دیپلماتیک، روزنامه همشهری، 16 مرداد.
- دواس، دی‌ای. (1394)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نایبی، چاپ هفدهم، تهران: نشر نی.
- رادیو فردا. (1394)، اگر اندروید دارید، اپلیکیش سایفون‌تان را به‌روز کنید، وبلاگ رادیو فردا، 29 دی. قابل بازنشانی در:
 http://www.radiofarda.com/a/f7-update-your-psiphon-app/27495355.html
- سورین، ورنر جوزف؛ تانکارد، جیمز. (1388)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- عضدانلو، حمید. (1388)، آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی، چاپ سوم، تهران: نشر نی.
-  قاضی طباطبائی، محمود؛ ابوعلی ودادهیر. (1386)، جامعه‌شناسی علم و فناوری: تأملی بر تحولات اخیر جامعه‌شناسی علم، نامه علوم اجتماعی، شماره 31.
- کوزر، لوییس؛ روزنبرگ، برنارد. (1378)، نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی، ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران: انتشارات نی.
- گنجی دوست، محمد. (1387)، تحولات دیپلماسی در عصر اطلاعات، فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال سی و هشتم، شماره 1.
- هادیان، ناصر؛ احدی، افسانه. (1388)، جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، دوره 1، شماره 3.
 
-  Advisory Group on Public Diplomacy for the Arab and Muslim World. (2003), "Changing Minds, Winning Peace", U.S. Dept. of State, Washington D.C. Available at: http://www.state.gov/documents/organization/24882.pdf,
             (Accessed at 1 October 2013).
-  Associated Press, “20K People outside US Got Obama Speech Texts”, Available at:
      (Accessed at June 6, 2009).
-  Barston, Ronald Peter. (2006), Modern diplomacy, Cambridge, Pearson Education.
-  Biener,Hansjoerg. (2003), “The Arrival of Radio Farda: International Broadcasting to Iran at a Crossroads”, Rubin Center Research in International Affairs, Available at:
      (Accessed at 2 March 2013).
-  Bruce, Gregory. (2011), “American Public Diplomacy: Enduring Characteristics, Elusive Transformation”, The Hague Journal of Diplomacy, Vol.6, No.2: 351-217.
-  Clinton, Hillary. (2014), “Hard Choices”, Simon & Schuster, London.
-  Fialho, Lívia Pontes & Matthew Wallin, (2013), “Reaching for an Audience: U.S. Public Diplomacy towards Iran”, The American Security Project (ASP), Available at:
       %20US%20Public%20Diplomacy%20Towards%20Iran.pdf,
      (Accessed at 1 August 2013).
-  Gholamzadeh, Hamid Reza. (2013), “US Virtual Diplomacy towards Iran”, Available at:
        (Accessed at 15 April 2013).
-  Gordon, Lydia, (2009), “Regional Focus: Growing Internet usage in the Middle East and North Africa”, Available at:
        in-the-middle-east-and-north-africa.html, (Accessed at 4 August, 2009).
-  Hallams, Ellen. (2010), “Digital diplomacy: the Internet, the battle for ideas & US foreign policy”, CEU Political Science Journal, Vol. 5, No. 4:538-574.
-  Hanson, Fergus. (2012), “Revolution @State: The Spread of Ediplomacy”. Lowy Institute for International Policy, Available at:
       %20hanson/03_ediplomacy_hanson, (Accessed at 2 March, 2012).
-  Nweke, Eugene N. (2012), “Diplomacy in Era of Digital Governance: Theory and Impact”, Information and Knowledge Management, Vol 2, No 3:22-26.
-  United States Department of State, Office of Inspector General. (2013), “Inspection of the Bureau of International Information Programs”, Available at https://oig.state.gov/system/files/211193.pdf, (Accessed at 12 May 2013).
-  Williams, Robin & Edge David. (1996). “The social shaping of Technology”, Research Policy, Vol 25, No.6:865-899.
Wiseman, Geoffrey, (2015). “Isolate or Engage: Adversarial States, US Foreign Policy, and Public Diplomacy”, Stanford University Press, Stanford.