نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

استفاده از اینترنت در همه حوزه‌ها، در حال افزایش است. دانش‌آموزان از کاربران اصلی اینترنت هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سبک‌های فرزند پروری اینترنت بر کاربرد واقعی اینترنت توسط دانش‌آموزان در خانه بود. برای این منظور، 300 نفراز والدین دانش‌آموزان پایه نهم که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب‌شده بودند به پرسشنامه‌ای متشکل از ویژگی‌های والدین و فرزند، کاربرد اینترنت و سبک‌های فرزند پروری اینترنت با دو بعد؛ کنترل والدین و صمیمیت والدین پاسخ دادند. نتایج نشان داد که اکثریت خانواده‌ها به اینترنت در خانه دسترسی دارند (82%) و سبک غالب فرزند پروری اینترنت در میان والدین، سبک فرزند پروری مقتدرانه است (7/43%). دسترسی والدین به اینترنت در خانه به سن و تحصیلاتشان مربوط است و همچنین سبک‌های فرزند پروری متأثر از جنسیت، سن، تحصیلات، تجربه و نگرش والدین است. سبک‌های فرزند پروری اینترنت نیز بر کاربرد اینترنت دانش‌آموزان تأثیر می‌گذارند. بیشترین میزان استفاده دانش‌آموزان از اینترنت زمانی است که والدین سبک فرزند پروری سهل‌گیرانه را اتخاذ می‌کنند و کمترین میزان استفاده دانش‌آموزان از اینترنت زمانی است که والدین سبک فرزند پروری مستبدانه را انتخاب می‌کنند. تحصیلات، کنترل، تجربه و جنسیت والدین استفاده دانش‌آموزان از اینترنت در خانه را پیش‌بینی می‌کنند (21/0 = R2). سرانجام، نتیجه‌گیری شد که سبک‌های فرزند پروری اینترنت یک عامل جدید برای تبیین و پیش‌بینی پذیرش و کاربرد اینترنت توسط دانش‌آموزان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of internet parenting styles on internet use of students

نویسندگان [English]

  • Hossein Motahhari Nejad 1
  • Mohadeseh Ghasemi Nejad 2

1 Department of Education, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

2 Department of Education, Faculty of literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

The use of internet in all areas, is increasing. Students are among the main users of the Internet. The aim of this study was to evaluate the impact of internet parenting styles on the actual use of the Internet by students at home. For this purpose, 300 parents of ninth grade students were selected using cluster sampling. They responded to a questionnaire consisting of parents and children characteristics, use of the internet, and internet parenting styles with two dimensions: parental control and parental warmth. The results showed that the majority of families have access to the Internet at home (78%) and the authoritative parenting style was dominant (43.7%). Parents’ access to the internet at home is related to their age and education. As well as parenting styles influenced by gender, age, education, experience and attitude of the parents. Internet parenting styles also affect students’ internet usage. The highest child usage level is perceived when parents adopt a permissive parenting style and the lowest level is observed when parents adopt an authoritarian parenting style. Education, control, experience and gender of parents predict internet usage of students at home (R2= .21). Finally, it was concluded that internet parenting styles is a new factor to explain and predict the acceptance and use of the Internet by students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parenting styles
  • Internet
  • Internet use
  • students
-        احدی، حسن و محسنی، نیکچهره (1371). مفاهیم بنیادی روانشناسی نوجوانی و جوانی. تهران: انتشارات بنیاد.
-        بیابانگرد، اسماعیل (1390). روانشناسی نوجوانان. تهران: نشر فرهنگ اسلامی.
-        پرچم، اعظم؛ فاتحی زاده، مریم و اله‌یاری، حمیده (1391). مقایسه سبک­های فرزند پروری بامریند با سبک فرزندپروی مسئولانه در اسلام. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 20 (14)، 138-115.
-        زمانی، بی‌بی عشرت و عابدینی، یاسمین (1392). الگوی ساختاری تأثیر سبک‌های فرزند پروری و اعتیاد به بازی رایانه‌ای بر عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر. دو فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی، 8 (2)، 156-133.
-        شاملو، سعید (1382). بهداشت روانی. تهران: انتشارات رشد.
-        شجاعی، مهناز و امیرپور، مهناز (1391). بررسی وضعیت سواد رسانه‌ای دانشجویان خراسان شمالی در جامعه اطلاعاتی. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 3 (7)، 43-56.
-        شریعتمداری، علی (1378). روانشناسی تربیتی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
-        صارمی، علی‌اکبر (1383). بررسی میزان و نوع استفاده نوجوانان و جوانان از رایانه و اینترنت و آثار روانی- اجتماعی آن. مشهد: موسسه پژوهشی آستان قدس رضوی.
-        صالحی، عصمت و نعیم‌یاوری، مجید (1393). بررسی رابطه عوامل خانوادگی با اعتیاد به اینترنت و آسیب‌های ناشی از آن در بین جوانان شهر یزد. فصلنامه علمی ترویجی پلیس زن، 8 (20)، 62-32.
-        قویدل حیدری، محبوبه و آذر خرداد، فاطمه (1390). بررسی ارتباط شیوه کنترل والدین با هرزه گردی اینترنت ماهواره و تلفن همراه نوجوانان. دومین همایش ملی روانشناسی- روانشناسی خانواده.
-        کارگر شولی نژاد، هدایت و پاکنژاد، فاطمه (1382). خانواده نخستین عامل تأثیرگذار بر هویت دانش‌آموزان (کاوشی پیرامون رابطه میان هویت دانش آموزان و الگوی تربیتی والدین). فصلنامه مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، 4 (1)، 706-687.
-        نوابخش، مهرداد و رحمانی، شایان (1393). بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت و تأثیرات مثبت و منفی آن بر روی رفتار اجتماعی و روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 5 (14)، 178-147.
-        هواسی، ناهید (1380). بررسی و مقایسه شیوه‌های فرزند پروری در خانواده‌هایی که دارای نوجوان معتاد هستند با خانواده‌هایی که دارای نوجوان عادی هستند (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه الزهرا (س).
-          Aunola, K., Stattin, H. K., & Nurmi, J. (2000). Parenting styles and adolescents' achievement strategies. Journal of Adolescence, 23, 205-222.
-          Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescence, 11 (1), 56-96.
-          Bocij, P. (2006). The Dark Side of the Internet: Protecting Yourself and Your Family from Online Criminals. London: Praeger.
-          Bourgonjon, J., Valcke, M., Soetaert, R., & Schellens, T. (2010). Students' perceptions about the use of video games in education. Computers & Education, 54 (4), 1145-1156.
-          Chakraborty, J., & Bosman, M. (2005). Measuring the digital divide in the United States: race, income, and personal computer ownership. The Professional Geographer, 57(3), 395-410.
-          Chisholm, J. F. (2006). Cyberspace violence against girls and adolescent females. Annals of the New York Academy of Sciences, 1087 (1), 74-89
-          Chou, H. L., Chou, C., & Chen, C. H. (2016). The moderating effects of parenting styles on the relation between the internet attitudes and internet behaviors of high-school students in Taiwan. Computers & Education, 94, 204-214.
-          Diaz, Y. (2005). Association between parenting and child behavior problems among Latino mothers and children. The Internet Journal of Mental Health, 1 (2), 48-61.
-          Duimel, M., & De Haan, J. (2007). New links in the family. Retrieved from. http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9789037702873/Nieuwe_links_in_het_gezin.pdf
-          Eastin, M., Greenberg, B., & Hofschire, L. (2006). Parenting the internet. Journal of Communication, 56, 486-504.
-          Goplan, G. (2009). Foster parenting and adolescent mental health (Doctoral dissertation), Columbia University.
-          Grolnick, W. S., (2003). The Psychology of Parental Control: How Well-meant Parenting Backfires. London: Barnes & Nobel.
-          Grotevant, H. D., & Cooper, C. R. (1986). Individuation in family relationship. Human Development, 29, 82-100.
-          Hardy, D. F. Power, T. G., & Jeadicke, S. (1993). Examining the relation of parenting to children’s coping with every day stress. Child Development, 64 (6), 1829-1841
-          Hartup, W.W., & Laursen, B. (1999). Relationships as developmental contexts: Retrospective themes and contemporary issues. In W. A. Collins & B. Laursen (Eds.), Relationships as developmental contexts: the Minnesota symposia on child psychology (vol. 30, pp. 13-35). Mahwah, NJ: Erlbaum.
-          Kabasakal, Z. (2015). Life satisfaction and family functions as-predictors of problematic internet use in university students. Computers in Human Behavior, 53, 294-304.
-          Kopko, K. (2007). Parenting Styles and Adolescents. Cornell University. Retrieved from https://www.human.cornell.edu/pam/outreach/parenting/parents/upload/Parenting-20Styles-20and-20Adolescents.pdf
-          Lee, S., & Chae, M. A. (2007). Children‘s Internet use in a family context: influence on family relationships and parental mediation. Cyber Psychology & Behavior, 10 (5), 640-644.
-          Lio, C. Y., & Kuo, F. Y. (2007). A study of internet addiction through the lens of the interpersonal theory. Cyber Psychology & Behavior, 10 (6), 799- 804.
-          Livingstone, S., & Bober, M. (2004). UK children go online: Surveying the experiences of young people and their parents. Retrieved from http://eprints.lse.ac.uk/395/1/UKCGOsurveyreport.pdf
-          Livingstone, S., & Bovill, M. (2001). Family and the Internet: an Observational Study of Children and Young People’s Internet Use. UK: B Texact Technologies. Retrieved from http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/livingstone08.pdf
-          Lou, S.J., Shin, R. S., Liu, H.T., Guo, Y. C., & Tseng, K. H. (2010). The influences of the sixth grader s' parents' internet literacy and parenting style on internet parenting. Journal of Educational Technology, 9, 173-184.
-          Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: parent child interaction. In P. H. Mussen, Series Ed., & E. M. Hetherington, Vol. Ed. (Eds.), Handbook of Child Psychology (4th ed.). Socialization, Personality, and Social Development, Vol. 4 (pp. 1-101) New York: Wiley.
-          Martínez-Torres, M. R., Toral, S. L., Barrero, F., Gallardo, S., Oliva, M., & Torres, T. (2009). A technological acceptance of e-learning tools used in practical and laboratory teaching, according to the European higher education area. Behavior and Information Technology, 27 (6), 495-505.
-          McLaren, J., & Zappalà, G. (2002). The ‘Digital Divide’ among financially disadvantaged families in Australia. First Monday, 7 (11). Retrieved from http://firstmonday.org/issues/issue7_11/mclaren/index.html.
-          Mumtaz, S. (2001). Children's enjoyment and perception of computer use in the home and the school. Computers & Education, 36, 347-362.
-          Nam, Y. 0. (2002). A study on the psychosocial variables of youths' addiction to internet and cyber and their problematic behavior. Korean Journal of Social Welfare, 50, 173-207.
-          Önder, A., & Gülay, H. (2009). Reliability and validity of parenting styles & dimensions questionnaire. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 508-514.
-          Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants, part II: do they really think differently? On the Horizon, 9 (6), 1-9.
-          Rinaldi, C. M., & Howe, N. (2011). Mothers’ and fathers’ parenting styles and associations with toddlers’ externalizing, internalizing, and adaptive behaviors. Early Childhood Research Quarterly, 27 (2): 266-273.
-          Romero, A. J., & Ruiz, M. (2007). Does familism lead to increased parental monitoring? Protective factors for coping with risky behaviors. Journal of Child and Family Studies, 16, 143-154.
-          Shields, M. K., & Beharman, R. E. (2000). Children and computer technology: Analysis and recommendations. The Future of Children, 10 (2), 4-30
-          Sigelman, C. K. (1999). Life–Span Human Development. Brooks Cole Publishing Company.
-          Valcke, M., Bonte, S., De Wever, B., & Rots, I. (2010). Internet parenting styles and the impact on Internet use of primary school children. Computers & Education, 55, 454-464.
-          Valcke, M., Schellens, T., Van Keer, H. & Gerarts, M. (2008). Primary school children's safe and unsafe use of the internet at home and at school: An exploratory study. Computers in Human Behavior. 23 (6), 2838-2850.
-          Vekiri, I., & Chronaki, A. (2008). Gender issues in technology use: Perceived social support, computer self-efficacy and value beliefs, and computer use beyond school. Computers & Education, 51 (3), 1392-1404.
-          Walrave, M., Lenaerts, S., & De Moor, S. (2008). Cyber teens @ risk: Teenagers addicted to the Internet, but aware of the risks? Antwerp: Antwerp University, TIRO Teens and ICT: Risks and Opportunities.
-          Wang, R., Bianchi, S., & Raley, S. (2005). Teenagers' internet use and family rules: a research note. Journal of Marriage and Family, 67, 1249-1258.
-          Yen, J. Y., Yen, C. F., Chen, C. C., Chen, S. H., & Ko, C. H. (2007). Family factors of internet addiction and substance use experience in Taiwanese adolescents. Cyber Psychology & Behavior, 10 (3), 323-329.
-          Young, K. (1999). Internet addiction: symptoms, evaluation and treatment. In L. Vande Creek & T. Jackson (Eds.). Innovations in Clinical Practice: A Source Book (Vol. 17; pp. 19-31). Sarasota, FL: Professional Resource Press.