نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

روزنامه نگاری همراه و تاثیر آن بر تولید و انتشار خبر موجب قدرت بیشتر افکار عمومی شده است. الگوی انتشار ((منتشر کن سپس فیلتر ))، ((پایین به بالا)) و ((یکی به همه ))، مهمترین تمایز این گونه جدید روزنامه نگاری است. کشور پاکستان اگر چه دارای رسانه های متنوعی است؛ لیکن وابستگی های حزبی و اقتصادی و ساختار سنتی حاکم بر آن، امکان مشارکت و تاثیر افکار عمومی را در فرایند خبر محدود کرده است؛ رسانه های همراه در پاکستان، با تکیه بر سه ویژگی ((همه جایی، همیشگی و همگانی )) نوید قدرت گرفتن افکار عمومی را می دهند. درحادثه انفجار معبد ((داتا دربار)) علیرغم چیرگی رویکرد رسانه های سنتی بر اخبارمرتبط که سعی داشتند آن را فرقه ای جلوه دهند و این کشور بزرگ را تا آستانه جنگ داخلی بکشانند، رسانه های همراه با وساطت شبکه های اجتماعی، جریانها و بازیگران سیاسی را با اخبار متفاوت و البته واقعگرایانه به مقابله با اختلاف افکنی سوق دادند.
روزنامه نگاری همراه، اساسا موضوعی بدیع است. خصلت نوآورانه و سوالاتی که به چگونگی تاثیر و عمل این نوع روزنامه نگاری معطوف می شود، این پژوهش را به تکیه بر راهبرد استقرایی و استفاده از روش های کیفی تحلیل متن و ترکیب با مطالعه تاریخی سوق داد. مهمترین نتیجه این تحقیق، شناسایی تحول درقدرت افکار عمومی با کمک رسانه های همراه است؛ از جمله تاثیرات روزنامه نگاری همراه، افزایش مشارکت سیاسی - مدنی در کاربران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of mobile journalism on public opinion

نویسندگان [English]

 • Mahdi Adiban 1
 • aliasghar kiya 2

1 Parliament Research center

چکیده [English]

Abstract:
The mobile journalism and its impact on production and news publication has led to more public opinion. Pattern of publication (Publish then filter),(Down to Up),(One to all), The most important distinction is this new type of journalism.
Although Pakistan has various medias; but partly and economic association and the traditional structure which governing it. The possibility of participation and impact of public opinion in the news process has been limited.
Mobile journalism in Pakistan relying on the three characteristic of (anywhere , anytime and anyone) promise the power of getting public opinion.
In the event of the Temple Blast (Data Darbar), despite the overwhelming approach of traditional media to related news that tried to sect it and set this great country to the brink of civil war, media along with social media, currents, and political actors with different and, of course, realistic, newspapers to counteract differences.
The mobile journalism is essentially a novelty. Innovative character and questions that focus on how this type of journalism works and influence this research, relying on the inductive strategy and the use of qualitative methods of text analysis and combination with historical study. The most important result of this research is the identification of the transformation of the power of public opinion with the help of mobile media, including the associated journalistic effects, increasing the political-civil participation of users.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mobile media
 • News
 • Journalism
 • Public Opinion
 • Pakistan
 • منابع

  • آیور، مک. (1349). جامعه و حکومت، مترجم: ابراهیم علی کنی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
  • اسدی، علی. (1370). افکار عمومی و ارتباطات. تهران: انتشارات سروش.
  • بشیریه، حسین. (1391). تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم. چاپ یازدهم. تهران: نشر نی.
  • بوتو، بی‌نظیر. (1386). بی‌نظیر بوتو دختر شرق. ترجمه: علیرضا عیاری. تهران: روزنامه اطلاعات.
  • ژودیت، لازار. (1380). افکار عمومی. ترجمه: مرتضی کتبی. تهران: نشر نی.
  • کاستلز، مانوئل. (1394). شبکه‌های خشم و امید، ترجمه: مجتبی قلی پور. تهران: نشر مرکز.
  • مارشال، کاترین و رأس من، گرچن. (1381). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساییان سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  • منوچهری، عباس و دیگران. (1387). رهیافت و روش در علوم سیاسی. تهران: انتشارات سمت.
  • یوسف زی، ملاله و لم، کریستینا. (1393). منم ملاله. ترجمه: صداقت حیاتی. تهران: نشر نگاه.

   

  • Castells, Manuel (2001). The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford: University Press.
  • Chan, Michael. (2015). "Examining the Influences of news use patterns, motivations, and age cohort onmobile news use: The case of Hong Kong". Mobile Media & Communication. January, Volume: 3 issue: 2, page(s): 179-195
  • Deuze, Mark & Dimoudi, Christina. (2002). '"Online journalists in the Netherlands: Towards a profile of a new profession"'. Journalism. vol. 3, no. 1, pp. 85-100.
  • (2015, March 6). Planet of the phones (pp. 19–22). Retrieved from http://www.economist.com/news/leaders/21645180-smartphone-ubiquitous-addictive-and-transformative-planet-phones
  • Fairclough, Norman. (1992) "'Discourse and text: linguistic and intertextual analysis within discourse analysis" Discourse & Society. vol. 3, no. 2, pp. 193-217
  • Gordon, Janey. (2007). "The Mobile Phone and the Public Sphere: Mobile Phone Usage inThree Critical Situations." Convergence vol 13 no 3: 307–319.
  • Hall, Stuart. (1975). Paper Voices: The Popular Press and Social Change, 1935-1965, London: CHTTO & WINDUS.
  • Ling, Richard. (2016). New tech, new ties: how mobile communication is reshaping social cohesion. The MIT press.
  • Liven, Anatol. (2011). Pakistan, A hard country. London: penguin.
  • Ran, Wei. (2016). Mobile media political participation and civic activism in asia. Springer.
  • Sarfaraz,, hina. (2009). Freedom of expression in dissemination of mobile content:Pakistan. Lirneasia.
  • Seth C Lewis & Oscar Westlund. (2014)." Actors, Actants, Audiences and Activities in cross media news work." Digital Journalism. Vol 3, no 1.pp19-37.
  • Thorson, Esther., Karaliova, Tatsiana., Shoenberger, Heather., Kim, Eunjin., & Fidler, Roger. (2015). News use of mobilemedia: A contingency view. Mobile Media & Communication. Vol: 3, no: 2, page(s): 160-178
  • Van Damme, K., Courtois, C., Verbrugge, K., & de Marez, L. (2015). "What’s APPening to news?A mixed-method audience-centered study on mobile news consumption." Mobile Media &Communication, January, Volume: 3 issue: 2, page(s): 196-213
  • Villi, M., & Matikainen, J. (2015). Mobile UDC: Online media content distribution among finnishmobile users. Mobile Media & Communication, Volume: 3 issue: 2, page(s): 214-229
   Westlund, Oscar. (2008). From mobile to phone to mobile device: News consumption on the go.Canadian Journal of Communication, Vol 33, No 3, 443–463.
  • Westlund, Oscar. (2011). Cross-media news work: Sensemaking of the mobile media (r)evolution. (JMG Book Series No. 64). Gothenburg, Sweden: University of Gothenburg.
  • Westlund, Oscar. (2013). Mobile news: A review and model of journalism in an age of mobile media.Digital Journalism, vol 1 no 1. Pp: 6–26.
  • Westlund, Oscar. (2014). The production and consumption of mobile news. In G. Goggin & L. Hjorth (Eds).. The mobile media companion (pp. 135–145). New York, NY: Routledge.
  • Westlund, Oscar., & Bjur, J. (2013). Mobile news life of young. In K. Chumskey & L. Hjorth (Eds.), Mobile media practices, presence and politics. The challenge of being seamlessly mobile (pp.180–197). New York, NY: Routledge.
  • Westlund, Oscar., & Färdigh, M. A. (2015). Accessing the news in an age of mobile media. MobileMedia & Communication, January. Volume: 3 issue: 1, page(s): 53-74