دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1398، صفحه 1-330 
1. جایگاه شبکه های اجتماعی مجازی و پیام رسان موبایلی در شکل گیری خرد جمعی

صفحه 1-34

10.22054/nms.2019.35186.575

اشرف کریمی راهجردی؛ عبدالعلی قوام؛ رها خرازی آذر؛ علی گرانمایه پور