فضای سایبر و توانمندسازی زنان در ایران

مهدی منتظر قائم؛ مونا شعبان کاسه‌گر

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 43-76

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4593

چکیده
  در این مقاله به توانمندی زنان در فضای سایبر پرداخته ‌شده است. مطالعه توانایی زنان در فضای سایبر از این ‌جهت است که این فضا شرایط لازم برای مشارکت زنان فارغ از برخی محدودیت‌های دنیای واقعی را فراهم می‌کند که این امر می‌تواند به توانمندی فردی بینجامد. آن‌ها می‌توانند با داشتن مجموعه مهارت‌ها و انگیزه لازم مسیر را برای استفاده از ...  بیشتر