..بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده بر اشتراک گذاری تجارب سفر در شبکه‌های اجتماعی

مصطفی محمدی؛ شکوفه اسدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.57563.1107

چکیده
  شبکه‌های اجتماعی به دلیل سهولت استفاده بستری مناسب برای برقراری ارتباط بین کاربران فراهم نموده‌اند و با سرعت ریادی در زندگی اجتماعی مردم نفوذ کرده‌اند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تاثیرگذار در ‌اشتراک‌گذاری تجربه سفر در شبکه‌های اجتماعی می‌باشد که به دو دسته عوامل تسهیل کننده و بازدارنده دسته‌بندی شده‌اند. متغیرهای لذت درک ...  بیشتر

دیدگاه عرضه کنندگان خدمات گردشگری به نقش رسانه های اجتماعی در مقصد گردشگری

مصطفی محمّدی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1397، ، صفحه 235-262

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.25757.324

چکیده
  توجه به عملکرد و نقش رسانه‌های اجتماعی در اقدامات توسط عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری، می‌تواند بسترساز توسعۀ گردشگری در مقصد باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاه عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری به نقش رسانه‌های اجتماعی در مقصد گردشگری و اقدامات عرضه‌کنندگان صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر کاربردی، توصیفی-همبستگی مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ...  بیشتر

نگرش گردشگران به نقش رسانه‌های اجتماعی در فرآیند برنامه‌ریزی سفر

مصطفی محمّدی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1395، ، صفحه 203-238

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.19182.169

چکیده
  امروزه فرآیند برنامه‌ریزی سفر توسط گردشگران یک مقصد تا حدودی پیرامون رسانه‌های اجتماعی شکل می‌پذیرد. تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش رسانه‌های اجتماعی در فرآیند برنامه‌ریزی سفر توسط گردشگرانمقصد رامسر صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق شامل گردشگران ایرانی بازدیدکننده از مقصد گردشگری رامسر بود. تعداد نمونه بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه ...  بیشتر