تحلیل فیلم‌کالت‌های ایرانی:مطالعه هواداران پنج فیلم‌کالت منتخب از دهه50تا 80

فرنام مرادی نژاد؛ مرضیه پیراوی ونک؛ احمد الستی

دوره 5، شماره 20 ، بهمن 1398، ، صفحه 81-112

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.38319.645

چکیده
  این پژوهش به مسئله «شناخت دقیق‌تر رفتارها و ویژگی‌های هویتی» جامعه آماری سطح الف (54 نفر) از افرادی که در فرایند پژوهش در طول چهار سال از طریق شبکه‌های اجتماعی شناسایی‌شده و با توجه به اعلام خود هوادار یکی از این پنج فیلم کالت ایرانی برگزیده خوانده‌ شده‌اند، پرداخته است. در خلال همین تحقیق و با روشی تحلیلی- پیمایشی با ابزار ...  بیشتر

غربی‌زدایی سینما؛ لزوم بازاندیشی در شیوه‌های اندیشیدن، نظریه‌پردازی و فیلم‌سازی غیرغربی (با تأکید بر سینمای عباس کیارستمی)*

سیدعماد حسینی؛ شهاب اسفندیاری؛ مرضیه پیراوی ونک؛ سناء شایان

دوره 4، شماره 14 ، مرداد 1397، ، صفحه 111-148

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2018.25182.308

چکیده
  در دهۀ پنجاه میلادی، فیلم‌های متمایز غیرغربی، توجه بسیاری از مردم جهان را به خود جلب کرد. ازآن‌پس، رویکردهای مطالعاتی متفاوتی برای شناخت و تحلیل این فیلم‌ها و نیز مقاومت در برابر سینمای غرب به وجود آمد، ازجمله می‌توان به «سینمای سوم»[1]، «سینمای دیاسپوریک»[2]، «سینمای پسااستعماری»[3]، «نظریۀ امپریالیسم رسانه‌ای»[4] ...  بیشتر