بازنمایی شرقِ فرودست و غربِ فرادست در بازی‌های دیجیتال: نمونه‌پژوهی ندای‌وظیفه

اکبر نصرالهی کاسمانی؛ فرزانه شریفی

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.34540.551

چکیده
  پس از حادثه 11 سپتامبر، موج گسترده‌ای در رسانه‌های دنیا مبنی بر بازنمایی غیرواقعی از شرق و مسلمانان ایجاد شد. در این میان، بازی‌های دیجیتال ازجمله رسانه‌هایی بودند که هم‌زمان با ورود به عصر جدیدِ بازنمایی، شرق را به‌عنوان یک غیریت به مخاطبان در سراسر جهان معرفی کردند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که شرق به‌عنوان یک سوژه، چگونه ...  بیشتر

سناریوهای محتمل خبر صداوسیما در فضای رسانه ای نوین

هادی البرزی دعوتی؛ اکبر نصرالهی کاسمانی؛ علی اکبر فرهنگی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، ، صفحه 247-280

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.31853.474

چکیده
  در این مقاله با استفاده از روش دلفی و تحلیل نظرات مشارکت‌کنندگان در پژوهش از بین 30 روند اصلی در سه حوزه تغییرات فناوری، تغییرات مخاطب و تغییرات محتوای خبر عدم قطعیت‌های کلیدی خبر در 5 سال آینده شناسایی شد. پس از انتخاب عوامل کلیدی با استفاده از نظرات مشارکت‌کنندگان پژوهش ماتریس اثرات متقابل برای این عدم قطعیت‌های کلیدی ترسیم شد ...  بیشتر