تدوین مدل علی وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس روابط بین اضطراب اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده ، احساس تنهایی با میانجی گری خودتنظیمی

رقیه صادق زاده؛ حسن احدی؛ فریبرز درتاج؛ غلامرضا منشئی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1401، ، صفحه 363-337

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.31968.478

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین اضطراب اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده ، احساس تنهایی ، خود تنظیمی با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی مجازی جهت تدوین مدل ساختاری در دانش آموزان است.نمونه ای به حجم514 نفر در مقطع متوسطه ی دوم به روش خوشه ای چند مرحله ای از چهار منطقه شمال وجنوب تهران انتخاب شده است. دانش آموزان به پرسشنامه های اضطراب اجتماعی( ...  بیشتر

نقش عوامل روان شناختی در گرایش دانشجویان به فضای مجازی

سیدنورالدین رضوی زاده؛ پروانه عبدالملکی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 91-114

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.33212.513

چکیده
  اینترنت و فضای مجازی بخش قابل‌توجهی از لحظات زندگی ما را به خود اختصاص می‌دهند و تا حدود زیادی روابط انسانی را دگرگون ساخته‍اند. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر نظریه استفاده و رضامندی است. فرض اصلی نظریۀ استفاده و رضامندی این است که مخاطبان، کم‌وبیش به‌صورت فعّال، به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را فراهم کند. گرایش به فضای ...  بیشتر