نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران، تهران ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در عصر حاضر که رقابت و چالش برای بقا به امری مهم و جدی برای همة سازمان ها تبدیل شده است، کانال‌های خبری پیام رسان های اجتماعی نیز از آن مستثنی نیستند و با آن درگیرند؛ چنانچه می بینیم کانال های ناکام خبری به سرعت با ریزش اعضاء مواجه و حذف می شوند. در چنین شرایطی، داشتن شهرت و حفظ آن و بهینه سازی اعتبار کانال، از ضروری ترین ابزار برای پیشبرد فعالیت رسانه‌های خبری در شبکه های پیام رسان به شمار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تفسیری و روش کیفی، الگویی از شهرت رسانه‌ای کانال‌های پیام‌رسان خبری را ارائه می‌دهد. استراتژی این پژوهش نظریه داده بنیاد مبتنی بر رویکرد گلیزری و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز بر اساس گام‌های کدگذاری گلیزر است. جامعه موردمطالعه، مدیران و کارشناسان فعال در حوزه‌ی فضای مجازی و رسانه‌های خبری هستند که در این راستا با 11 نفر از مدیران و خبرگان که نسبت به رسانه‌های اجتماعی خصوصاً حوزه‌ی خبر در فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها آگاهی کافی داشته و آن را درک کرده‌اند، مصاحبه‌های عمیق صورت گرفت. به‌منظور ارائه الگو با توجه به نتایج مصاحبه‌ها و تحلیل‌های صورت گرفته، از خانواده شش سی گلیزر استفاده شد. حاصل پژوهش، درنهایت، 7 مقوله شامل مقوله‌ی محوری "مدیریت حرفه‌ای و متعهدانه"، مقوله‌های " الزامات اخلاقی"، "ویژگی‌های حرفه‌ای خبر"، " محیط تعاملی"، "محیط رقابتی"، "زیرساخت و قابلیت دسترسی پیام‌رسان" و درنهایت، " شهرت رسانه‌ای کانال پیام‌رسان خبری" نیز به‌عنوان پیامد، بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the media reputation model of news messaging channels with grounded theory

نویسندگان [English]

  • Parisa Nezami 1
  • Seyed Mahdi Sharifi 2
  • Abbas Nargesian 3
  • Mehran Rezvani 4

1 Department of Media Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Media Management, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Media Management, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Associate Professor, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In today's age where competition and the challenge of survival have become so important to all organizations, social media news channels are no exception; As we can see, failed news channels are quickly depleted and deleted. In such a situation, having a reputation and maintaining it and optimizing the channel credibility is one of the most essential tools to promote the activity of news media in messaging networks. The present study uses an interpretive approach and a qualitative method to provide a model of the media reputation of news messaging channels. The strategy of this research is the data theory of the foundation based on the Glaser approach and the method of data analysis is also based on the Glaser coding steps. The study population is managers and experts active in the field of cyberspace and news media. In this regard, in-depth interviews with 11 managers and experts who have sufficient knowledge and understanding of social media, especially the field of news in cyberspace and messengers. done. In order to provide a model according to the results of interviews and analyzes, the family of six thirty Glaser was used. The result of the research, finally, 7 categories including the central category of "professional and committed management", the categories of "ethical requirements", "professional characteristics of news", "interactive environment", "competitive environment", "infrastructure and accessibility of messengers" and finally, " The media reputation of the news messengers' channel has also been a consequence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Reputation
  • Messengers
  • News Channels
  • Grounded Theory
  • Glaser Approach