تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر مشارکت مدنی شهروندان (مطالعه موردی: شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل)

علی جعفری

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.24990.323

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر مشارکت مدنی در میان شهروندان اردبیلی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر اردبیل می‌باشند که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 تعدادشان 115000 نفر برآورد شده است. با استفاده فرمول کوکران تعداد حجم نمونه 384 نفر تعیین گردید و نمونه‌گیری ...  بیشتر

تبیین چالش‌های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از منظر اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه

محدثه یعقوبی؛ محمد سلطانی فر؛ علی جعفری؛ جعفر سلمان زاده

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، ، صفحه 27-55

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.53887.1010

چکیده
  هدف از این مقاله، تبیین چالش‌های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران و ارزیابی آن با شرایط حاکم بر جامعه حاضر در ایران است. پرسش این است که آیا در شرایط فعلی جامعه ایرانی، قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات گنجایش و ظرفیت دارد؟ روش این پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از تکنیک مصاحبه به شناسایی چالش‌های فراروی اجرایی شدن ...  بیشتر

اعتیاد به شبکه های اجتماعی موبایلی و اثرات فرهنگی و رفتاری ناشی از آن (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دوره متوسطه )

زهرا دادرس؛ سعید فرامرزیانی؛ علی جعفری؛ غلامحسین بیابانی

دوره 5، شماره 19 ، آبان 1398، ، صفحه 151-190

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.26685.346

چکیده
   هدف مقاله حاضر، ارزیابی میزان اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی موبایلی و اثرات فرهنگی و رفتاری ناشی از آن در بین دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان اردبیل بود. به همین منظور، 373 دانش‌آموز دختر دوره دوم متوسطه شهرستان اردبیل به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که برای این منظور پرسشنامه‌ای ...  بیشتر

رابطه مصرف رسانه‌ای با تغییر سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی)

حبیب اله فتحی؛ علی جعفری

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1396، ، صفحه 221-255

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.11954.60

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه مصرف رسانه‌ای با تغییر سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به روش پیمایشی انجام‌ شده است. اصلی‌ترین نظریه‌هایی که قادر به تبیین تئوریک مسئله این تحقیق بود نظریه کاشت و نظریـه سبک زندگی بوردیـو است. از ترکیب دو نظریه پیر بوردیو و نظریه کاشت گربنر به رابطه بین سبک زنـدگی و مصـرف ...  بیشتر