رسانه‌های نوین در اطلاع یابی پژوهش ‏های علوم اسلامی: مورد پژوهی در حوزه ‏های علمیه

زهره افتخار؛ ثریا ضیایی؛ هادی شریف مقدم

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1401، ، صفحه 394-365

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.42270.738

چکیده
  این مقاله با هدف بررسی تاثیر رسانه های نوین در اطلاع یابی، بر مبنای مدل الیس در حوزه‌های علمیه، به مطالعه 323 طلبه استان فارس و استان بوشهر می‌پردازد. روش تحقیق به‌کاررفته، پیمایشی، روش نمونه گیری چند مرحله ای، و گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه است. برای سنجش روایی، از روایی صوری و برای تعیین پایایی، از ضریب آلفای کرنباخ استفاده ...  بیشتر

رسانه های نوین و استراتژی های تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه گردشگری

اصغر حیدری

دوره 7، شماره 28 ، دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.37679.634

چکیده
  چکیدهرسانه های نوین نقش اساسی در راستای تحقق اهداف اقتصادی به خصوص در حوزه گردشگری دارند بر اساس اینکه رسانه های نوین کارکردهای خود را به درستی ایفا نمایند می توانند از نقش واسط بودن گامی فراتر نهاده و در کلیه فرایندهای توسعه استراتژی های گردشگری نقش داشته باشند. در این صورت رسانه ها تنها به عنوان ابزار بکار نمی روند،بلکه به لحاظ اهمیت ...  بیشتر

واکاوی حوزۀ مطالعاتی دین و رسانه‌های نوین؛ مروری بر پیشینه، مفاهیم و نظریه‌های رایج با تأکید بر رویکرد ساخت اجتماعی دینی فن‌آوری

هادی خانیکی؛ امیر یزدیان

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1400، ، صفحه 36-1

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.58966.1154

چکیده
  اولین مطالعات در حوزۀ دین و رسانه را می‌توان در دهه‌های 70 و 80 میلادی پیگیری کرد. اما تا قبل از دهۀ 90 میلادی این حوزۀ مطالعاتی به‌طور جدی در کانون توجه اندیشمندان قرار نگرفته بود. تأثیرپذیری مطالعات رسانه از مطالعات فرهنگی و دین‌گریزی به عنوان خصلت مهم ادبیات مطالعات فرهنگی یکی از عوامل مهم دوری دین از فضای مطالعات رسانه در آن سال‌ها ...  بیشتر